Kwalifikacja wojskowa – 2017 r.

2017-02-01 1335
Art. czytany: 592 razy

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz.1566 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. poz. 1657) informuję, że w dniu 15 i 16 lutego 2017 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 r., zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Bliżyn, zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję lekarską w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek starostwa powiatowego).
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
1. Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych.
2. Aktualną fotografię wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
3. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Nieotrzymanie wezwania imiennego do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu, od obowiązku stawienia się w wymienionym terminie i miejscu.
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie wymaganych dokumentów podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy
Zofia Adamczyk tel. 41 25-41-172 wew. 44.