Ogłoszenie o sesji w dniu 25 sierpnia 2017 r.

2017-08-09 1310
Art. czytany: 343 razy

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
25 sierpnia 2017r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie
odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2017r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.:
a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2017r.,
b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza
2017r.,
c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2017r.:
- Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
e/ dyskusja,
f/ przyjęcie informacji.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bliżyn,
b/ rozpatrzenia petycji,
c/ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Płaczków w zakresie
utworzenia sołectwa „Pięty-Sołtyków”,
d/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2031,
e/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
f/ zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa
Krajowego,
g/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
h/ uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022.
10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.