Informacja w sprawie przeprowadzenia spisu zwierząt w siedzibie stada!

2017-12-07 0947
Art. czytany: 555 razy

spis zwierząt w siedzibie stada

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu umieszcza się w księgach rejestracji. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura:
1) na formularzu udostępnionym przez Agencję albo
2) w formie elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych
– w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
Przepisów nie stosuje się do posiadacza zwierząt gospodarskich:
1) władającego tymi zwierzętami tymczasowo w związku z ich transportem;
2) utrzymującego te zwierzęta jako zwierzęta cyrkowe w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi.