Ogłoszenie o sesji w dniu 5 utego 2018 r.

2018-01-25 1321
Art. czytany: 379 razy

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 5 lutego 2018r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał
podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2017 rok:
a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2017 rok:
a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c/ zmieniająca Uchwałę Nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e/ udzielenia pomocy finansowej,
f/ przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy,
g/ zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2018 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku o ustanowienie w Statucie Gminy Bliżyn obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – podjęcie uchwały.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2017 rok.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.