Ogłoszenie o sesji w dniu 27 marca 2018 .

2018-03-13 1438
Art. czytany: 285 razy

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że
w dniu 27 marca 2018r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie „Zameczek”, Plac Broel-Platerów 4 odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja o działalności straży pożarnej za 2017 rok:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
za 2017 rok:
a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar,
b/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn,
c/ zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
d/ ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
e/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
f/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
g/ emisji obligacji,
h/ udzielenia pomocy finansowej,
i/ inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
j/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
k/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku,
l/ uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”,
ł/ utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu,
m/ przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców,
n/ podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
o/ podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2017.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Łyłajk