Ogłoszenie o sesji 28 czerwca 2018 r.

2018-06-13 0836
Art. czytany: 123 razy

Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Bliżyn, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie „Zameczek”, Plac Broel-Platerów 4.

Projekt porządku obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2017:
a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie,
b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
c/ dyskusja,
d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2017:
a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie,
b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2017 rok:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
9. Absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2017 rok:
a/ sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2017 rok,
b/ sprawozdanie finansowe,
c/ informacja o stanie mienia komunalnego,
d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2017 rok,
e/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
f/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2017 rok,
g/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
h/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
i/ dyskusja,
j/ podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
- w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn z wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c/ zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e/ zmiany uchwały Nr XXX/225/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie emisji obligacji,
f/ określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bliżyn,
g/ zasad usytuowania na terenie gminy Bliżyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
h/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Rędocin,
i/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn,
j/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bliżyn,
k/ dotycząca wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany w podziale Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.