Ogłoszenie o sesji 31 stycznia 2019 r

2019-01-21 1246
Art. czytany: 338 razy

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej,
d) metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
e) uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019-2023,
g) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019-2023.
7. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepkowski

Transmisja obrad sesji