Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Gilów

2019-09-23 1212
Art. czytany: 544 razy

Ogłoszenie z dnia 23.09.2019
o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek
położonych w obrębie wsi Gilów.

Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Wójt Gminy Bliżyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Gilów, stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej nr KI1R/00010541/9, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
251/5 o powierzchni 0,0974 ha, cena wywoławcza brutto 36.000,00zł, budowlana, niezabudowana.
251/6 o powierzchni 0,0975 ha, cena wywoławcza brutto 36.000,00zł, budowlana, niezabudowana.
251/8 o powierzchni 0,1807 ha, cena wywoławcza brutto 63.000,00zł, budowlana, niezabudowana.
Pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej oraz gazowej. Objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012 r. opublikowaną dnia 01.02.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 565) obejmującym obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów i przeznaczone pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną (1.RM.MN)

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 października 2019 roku /czwartek/ o godzinie 09.00 dla działki 251/5; o godzinie 10.00 dla działki 251/6; o godzinie 11.00 dla działki 251/8; w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79A pokój nr 6 (parter – sala ślubów).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
na kupno działki 251/5 kwotę 3.600,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 251/6 kwotę 3.600,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 251/8 kwotę 6.300,00zł. /10% ceny wywoławczej/
przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn lub kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 25 października 2019 r. / piątek/. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Bliżyn lub data zaksięgowania wpłaty w kasie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem i na koszt zainteresowanego.
Dodatkowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska, stanowisko do spraw gospodarki gruntami i rolnictwa, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn pok. 14 tel. 41 254172 wew. 40, e-mail: ugblizyn@wp.pl.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Bliżyn można uzyskać na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)”.