Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ubyszowie

2019-11-28 1005
Art. czytany: 214 razy

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019
o przeprowadzeniu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 1758/4 położonej w obrębie wsi Ubyszów.

Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 39, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz.2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), Uchwały Nr XIII/111/04 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Zarządzenia 0050.73.2018 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 19.10.2018 r. Wójt Gminy Bliżyn ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0019 Ubyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1758/4 o powierzchni 0,1286 ha, zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym, murowanym o powierzchni użytkowej 404,3 m2, stanowiącej własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00011971/9.
Cena wywoławcza brutto 369.000,00 zł.
Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 11.10.2018 r., natomiast drugi dnia 29.11.2018 r., trzeci dnia 17.01.2019 r. oraz czwarty 04.07.2019 r. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVI/194/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 26 czerwca 2002 r. (ogłoszoną w Dz. U. Woj. Święt. nr 130 poz 1621 z dn. 26.08.2002 r.) teren przedmiotowej nieruchomości określony jest jako teren budownictwa wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi. Pomieszczenia na parterze budynku, o powierzchni użytkowej 199,70 m2, pełniące funkcję lokalu użytkowego pozostają w użytkowaniu najemcy. Pomieszczenie mieszkalne na piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 76 m2, pozostaje w użytkowaniu najemcy na podstawie umowy na czas nieokreślony. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, w tym na rzecz osób trzecich oraz innych niewymienionych zobowiązań, posiada dostęp do drogi publicznej, podłączenie do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacji lokalnej. Cena nieruchomości brutto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 03 stycznia 2020 roku /piątek/ o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79A pokój nr 14. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości 36.900,00 zł /10% ceny wywoławczej/ przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.12.2019 r. /poniedziałek/. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Bliżyn. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba. Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób prawnych i pełnomocników również odpowiednie pełnomocnictwo. Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży. Wskazanie działki będącej przedmiotem przetargu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem i na koszt zainteresowanego. Oględziny budynku będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z tut. Urzędem. Dodatkowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska, stanowisko do spraw gospodarki gruntami i rolnictwa, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn pok. 14 tel. 41 254172 wew. 40, e-mail: ugblizyn@wp.pl.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Bliżyn można uzyskać na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)”.