Uchwała Nr XVI/147/04 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Myszki na prowadzenie przez Wójta Gminy Bliżyn postępowanie w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Bliżyn - 2”

2004-09-10 1251
Art. czytany: 1230 razy

Z dnia: 2 września 2004 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2001r Nr.142 poz. 1591 ze zm) oraz w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Rada Gminy uchwala , co następuje

§ 1


Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Marii Myszki na prowadzenie przez Wójta Gminy postępowania w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Blizyn - 2” z przyczyn określonych w uzasadnianiu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz uzasadnieniem.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Bąk