Podatek leśny (archiwalny)

2013-12-02 1548
Art. czytany: 741 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a Pokój nr 8 lub 9 (Tel. 25 41-236. wew. 51 i 61)

WYMAGANE DOKUMENTY
• Dla osób fizycznych – informacja w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (1 druk) stanowiąca załącznik do uchwały nr XV/82/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 r. złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. • Dla osób prawnych – deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik do uchwały nr XV/82/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

OPŁATY
Brak opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• Dla osób fizycznych – w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, • Dla osób prawnych – podatek płatny jest na podstawie złożonej deklaracji.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U.2013.465) • Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (MP poz. 788).

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn

DODATKOWE INFORMACJE
• Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. • Obowiązek wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. • Ustalony w decyzji podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. • W przypadku osób prawnych zadeklarowany podatek płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca. • Podatek rolny, leśny i od nieruchomości można zapłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 79a, pokój nr 1 (w godz: poniedziałek 8.00-14.30, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 12.00, środa 8.00 – 14.00) • Druki informacji i deklaracji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bliżynie pod adresem – http://ugblizyn.bip.doc.pl/

0
0

0
00
0

0
0

0
0