WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN

2016-12-15 1355
Art. czytany: 743 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oświadczenie 2. Oryginał dowodu opłaty skarbowej w wysokości 50 zł 3. Upoważnienie/pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania przedsiębiorcy w przypadku gdy jest wymagane

OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 50zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
0

PODSTAWA PRAWNA
art. 9 b i 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY
0

DODATKOWE INFORMACJE
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0