ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bliżyn”.

2008-11-25 1126
Art. czytany: 3265 razy

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 14000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2008


Gmina Bliżyn z siedzibą 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:
„Utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bliżyn”.I. Zamawiający.
Gmina Bliżyn z siedzibą
ul. Kościuszki 79a
26-120 Bliżyn
tel. 0-41 25-41-172, 0-41 25-41-104, fax. 0-41 25-41-236
mail: ugblizyn@wp.pl

II. Tryb udzielania zamówienia - zapytanie ofertowe.
Formularz zawierający Warunki Udzielenia Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a – pokój nr 10 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugblizyn.bip.doc.pl

III. Przedmiot zamówienia.
Zamówienie obejmuje utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Bliżyn – ogółem 70 przystanków z częstotliwością gwarantującą ich należyty stan sanitarno- porządkowy, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

IV. Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2008r. do godz. 10.45 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 (sekretariat)
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2008r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 10
3. Otwarcie jest jawne.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania po wykonaniu zamówienia.

V. Termin związania ofertą.
Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

VI. Kryteria oceny ofert – cena 100%

VII. Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Stachoń , Urząd Gminy Bliżyn, pok. nr 10 w godz. Od 8.30 do 15.00.