Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Bliżyn.

2013-06-27 1130
Art. czytany: 1743 razy

Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze zmianami.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r.) oraz Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Bliżyn.
Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
994/4 o powierzchni 0,1590ha, cena wywoławcza brutto 76.900,00zł.
994/5 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
994/6 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 76.200,00zł.
994/7 o powierzchni 0,1486ha, cena wywoławcza brutto 71.900,00zł.
994/8 o powierzchni 0,1430ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
994/9 o powierzchni 0,1501ha, cena wywoławcza brutto 72.600,00zł.
994/10 o powierzchni 0,1431ha, cena wywoławcza brutto 69.200,00zł.
994/11 o powierzchni 0,1506ha, cena wywoławcza brutto 72.900,00zł.
994/12 o powierzchni 0,1520ha, cena wywoławcza brutto 73.500,00zł.
994/13 o powierzchni 0,1432ha, cena wywoławcza brutto 69.300,00zł.
994/14 o powierzchni 0,1536ha, cena wywoławcza brutto 74.300,00zł.
położonych we wsi Bliżyn, stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010537/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej, w przyszłości kanalizacyjnej.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym dla terenu wsi Bliżyn, zbywane działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 lipca 2013 roku /środa/ o godzinie 9,00 dla działki 994/4; o godzinie 9,15 dla działki 994/5; o godzinie 9,30 dla działki 994/6; o godzinie 9,45 dla działki 994/7; o godzinie 10,00 dla działki 994/8; o godzinie 10,15 dla działki 994/9; o godzinie 10,30 dla działki 994/10; o godzinie 10,45 dla działki 994/11; o godzinie 11,00 dla działki 994/12; o godzinie 11,15 dla działki 994/13; o godzinie 11,30 dla działki 994/14 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 15a.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
na kupno działki 994/4 kwotę 7.690,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/5 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/6 kwotę 7.620,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/7 kwotę 7.190,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/8 kwotę 6.920,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/9 kwotę 7.260,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/10 kwotę 6.920,00zł /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/11 kwotę 7.290,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/12 kwotę 7.350,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/13 kwotę 6.930,00zł. /10% ceny wywoławczej/
na kupno działki 994/14 kwotę 7.430,00zł /10% ceny wywoławczej/
przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w terminie do dnia 26 lipca 2013r / piątek / do godziny 15,00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem terminu okazania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.