Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Kucębów.

2013-07-31 1144
Art. czytany: 1695 razy

Na podstawie art.27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 102 poz. 651 ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r.) oraz Uchwały Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej oznaczonej w katastrze ewidencji gruntów jako działka nr 388/1 o pow. 0,1100ha, stanowiącej własność Gminy Bliżyn dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KI1R/00024322/9. Przedmiotowa nieruchomość jest działką budowlaną, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Dla terenu położenia działki przeznaczonej do sprzedaży brak jest opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości – 24.400,00zł. /słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych/.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 września 2013 roku /wtorek/ o godzinie 10,00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 6.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości: 2440,00zł. /10% ceny wywoławczej/ przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w terminie do dnia 4 września 2013 roku / środa/ do godziny 15,00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.