Informacja o sesji w dniu 17 czerwca 2015 r.

2015-06-02 0844
Art. czytany: 884 razy

I N F O R M A C J A


Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 17 czerwca 2015r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad IV i V sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja o działalności straży pożarnej za 2014 rok:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za 2014 rok:
a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
8. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w roku 2014:
a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie,
b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
c/ dyskusja,
d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie.
9. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2014:
a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie,
b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
c/ dyskusja,
d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.
10. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2014 rok:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
11. Absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2014 rok:
a/ sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2014 rok,
b/ sprawozdanie finansowe,
c/ informacja o stanie mienia komunalnego,
d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2014 rok,
e/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
f/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2014 rok,
g/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
h/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
i/ dyskusja,
j/ podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
- w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn z wykonania budżetu za 2014 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2031,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015,
c/ ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Bliżyn,
d/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
e/ inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
f/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
g/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bugaj na lata 2015-2022,
h/ potwierdzenia członkostwa i ustalenia reprezentacji Gminy Bliżyn w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
14. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Tadeusz Łyjak