A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 9
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8205 (stan na 30 czerwca 2017 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Ogłoszenie o sesji 14 marca 2019 r.

Ogłoszenie o sesji 14 marca 2019 r. o g. 13.00

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 14 marca 2019r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok:
a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2018 rok:
a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2019 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bliżyn.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bliżyn.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Bliżyn.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2019 rok.
26. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Transmisja na żywo tutaj.


Data wprowadzenia: 2019-03-01 1127
Data upublicznienia:
Art. czytany: 202 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków

W załączeniu zatwierdzone taryfy dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków

Data wprowadzenia: 2018-10-02 1445
Data upublicznienia:
Art. czytany: 544 razy

» W załączeniu zatwierdzone taryfy dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków - rozmiar: 85429 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Niedogodności w funkcjonowaniu urzędu
2018-04-04 1226
W związku z przeprowadzaną termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz ...
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
2017-12-05 0941
Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy...
Pozostałe wiadomości:
» Informacja o centralizacji VAT
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn