A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
» Uchwała budżetowa - przyjęta przez Radę Gminy
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
» Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w roku 2016

  Wójt Gminy Bliżyn planuje przeznaczyć w roku 2016 kwotę 25 000 zł na wsparcie działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. W ramach dotacji zostaną przekazane środki finansowe na wykonanie zadania publicznego pn. Zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Zalewem Bliżyńskim w okresie od 25 czerwca do 4 września 2016 r.
  Dotacje dla uprawnionych podmiotów mogą być udzielone w zakresie określonym Zarządzeniem Nr 0050.25.2013 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 05.06.2013 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.
  Dotacja może zostać przyznana po złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w roku 2016 przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego.

  Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1. Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
  2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
  4. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  5. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  6. Informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  7. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
  8. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publiczne-go.

  Oferta oraz załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą podmiot zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących/osobę upoważnioną lub przez organ wydający dokument.
  Oferty na wykonanie zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami, w zapieczętowanej kopercie, z zaznaczeniem nazwy oferenta, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A, pok. Nr 21 w godz. 8.00 do 15.00 w ter-minie do 15 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.

  Przy rozpatrywaniu ofert Wójt Gminy Bliżyn:
  1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizować zadanie publiczne,
  4. uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania,
  5. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  6. uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  7. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Katarzyna Cichocka - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Bliżynie, tel. (41) 25 41 172 wew. 40.
  Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Umowa między Gminą Bliżyn, a wyłonionym oferentem, będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji oraz rozliczenia zadania.  Wójt Gminy

  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2016-05-16 0925
  Data upublicznienia: 2016-05-16
  Art. czytany: 939 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn