A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2018 rok
» Ogłoszenie o zebraniach wyborczych do Gminnej Rady Seniorów
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych - opinia RIO
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia o zadaniach publicznych
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych”.

  OGŁOSZENIE


  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)


  WÓJT GMINY BLIŻYN
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. -
  „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych”.

  oraz
  zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert  I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych a realizację zadania:

  1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
  2. Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 35.000 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
  3. Szczegółowe informacje dotyczące zadania publicznego:
  1) Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych”.
  2) Zadanie konkursowe polega na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Bliżyn z realizacją programów profilaktycznych - kolonie w polskich górach (grupę docelową typują pedagodzy szkolni, a weryfikują pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie).
  3) dofinansowanie można uzyskać tylko w przypadku, gdy kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku wyda organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku
  4) zorganizowanie wypoczynku zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

  4. W szczególności zadanie publiczne obejmuje:
  1) zakwaterowanie grupy docelowej w budynkach stacjonarnych w pokojach max. 4-ro osobowych, przy czym łazienki winny znajdować się w budynku zakwaterowania, bez ograniczeń w korzystaniu z ciepłej i zimnej wody,
  2) zapewnienie wyżywienia: min. 3 posiłki dziennie + podwieczorek dla uczestników kolonii,
  3) zapewnienie różnorodnych zajęć, w tym realizacji programów profilaktycznych,
  4) czas trwania kolonii letniej– turnus min.10 dni (łącznie z podróżą na dojazd i powrót),
  5) objęcie wypoczynkiem kolonijnym minimum 35 osób w wieku 7 – 16 lat,
  6) zapewnienie transportu dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w obie strony tj. z parkingu przy Urzędzie Gminy w Bliżynie do miejscowości w której odbędzie się wypoczynek oraz powrót do Bliżyna.
  5. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
  1) kadrę spełniającą wymogi określone w art. 92p ust. 1 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, potwierdzonych dokumentami kwalifikacyjnymi do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą - minimum jedna osoba na grupę piętnastoosobową.
  2) osoby odpowiedzialne za realizację programu profilaktycznego (przynajmniej jedna) powinny mieć przygotowanie w zakresie prowadzenia grupowych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
  3) przynajmniej 1 rok doświadczenia w zakresie organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

  6. Oferent powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  7. Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić opiekę medyczną uczestnikom kolonii letniej.

  8. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania publicznego.

  II. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Bliżyn w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  1. Dotacje przyznane w 2016 roku w Gminie Bliżyn na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Bliżyn: 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych
  2. Dotacje przyznane w 2017 r. do dnia ogłoszenia konkursu: nie realizowano żadnych zadań tego samego rodzaju.

  III. Zasady przyznawania dotacji
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej, jako oferenci).
  3. Warunkiem przyznania dotacji jest:
  1) Zgodność realizowanego zadania z celami statutowymi oferenta.
  2) Objęcie realizacją zadania wyłącznie dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat zamieszkałej na terenie Gminy Bliżyn.
  3) Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi gwarantującymi dobrą jakość realizowanego zadania.
  4) Doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.
  5) Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.

  IV. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Miejsce realizacji zadania: teren Rzeczypospolitej Polskiej – w polskich górach.
  2. Termin realizacji zadania: w okresie wakacji 2017 r., tj. od dnia 24.06.2017 do dnia 31.08.2017 r.
  3. Kwalifikowalność wydatków pokrytych z dotacji jak i środków własnych ustala się od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania do dnia 31.08.2017 r.
  4. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
  5. Uzyskanie środków finansowych przez wyłoniony podmiot na realizację zadania publicznego wyklucza możliwość przyznania z innego tytułu środków z budżetu gminy Bliżyn na ten cel.

  V. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce składania ofert.

  1. Składanie ofert.
  1) Oferty na realizację zadania publicznego wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych opisanych kopertach oznaczonych napisem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego Gminy Bliżyn - „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie w pokoju nr 1 lub przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79 A, 26-120 Bliżyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy potwierdzona pieczęcią wpływu).
  2) Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300) – dalej „druk oferty”
  3) Dopuszcza się także możliwość składania ofert wraz z załącznikami w formie zbindowanej, zszytej, spiętej w skoroszycie.

  2. Wymagana dokumentacja
  1) prawidłowo wypełniony druk oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Oferta niespełniająca wymagania przewidzianego w zdaniu poprzedzającym podlega odrzuceniu. Oświadczenie woli powinno być poświadczone pieczęcią oferenta;
  2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (w przypadku instytucji kościelnych potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelną lub dekret erygowania parafii). Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
  3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
  4) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu;
  5) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  6) oferent może dołączyć także rekomendacje i opinie.
  3. Oferta powinna obejmować zadanie publiczne zgodnie z ogłoszonym konkursem i następującymi warunkami:
  1) Ofertę należy sporządzić z dużą starannością poprzez dokładne wypełnienie wszystkich rubryk pismem odręcznym drukowanymi literami lub pismem maszynowym lub komputerowym. W miejsca, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy” zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze oferty.
  2) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty. Druk oferty wypełniony pismem odręcznym nie może zawierać żadnych poprawek lub skreśleń.
  3) Poszczególne strony druku oferty winny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. To samo odnosi się do załączników.
  4) Oferty nieczytelne, niekompletne, złożone po terminie oraz te, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
  5) Oferty o których mowa w pkt. 2.6 powyżej nie będą zwracane oferentom. Na adres wskazany na kopercie oferentowi zostanie przesłana pisemna informacja z podaniem przyczyny odrzucenia w terminie 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty pod względem formalnym.
  6) Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.
  7) W przypadku załączników składanych w postaci kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Każda strona powinna być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
  8) Na realizację zadania publicznego uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.


  VI. Kryteria oceny merytorycznej stosowane przy wyborze ofert (w każdym kryterium punktacja od 0 do 5 punktów) :

  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę;
  2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie;
  3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie publiczne;
  4) planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
  6) sposób realizacji zadań publicznych przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  VII. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Oferty rozpatrzy Komisja konkursowa w składzie określonym Zarządzeniem Wójta Gminy Bliżyn z uwzględnienie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

  3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1000. w Urzędzie Gminy w Bliżynie przy ul. Kościuszki 79 A, 26-120 Bliżyn.

  4. Oferty które nie spełniają wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

  5. Do oceny merytorycznej zakwalifikowane będą oferty, które zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

  6. Ogłaszający na etapie oceny merytorycznej dopuszcza możliwość wzywania oferentów do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonej oferty.

  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od upływu składania ofert.

  8. Po analizie i ocenie złożonych ofert Komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do wyboru oferty, Wójtowi Gminy Bliżyn.

  9. Zatwierdzenia przedłożonych rekomendacji dokonuje Wójt Gminy Bliżyn.

  10. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuję w formie Zarządzenia Wójta Gminy Bliżyn.

  11. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A, na stronie internetowej Gminy Bliżyn: www.blizyn.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.ugblizyn.bip.doc.pl.

  12. W przypadku przystąpienia do konkursu podmiotu, który realizował zadanie publiczne w 2016 r. warunkiem podpisania umowy na realizację zadania w 2017 r. będzie zaakceptowane sprawozdanie z udzielonej dotacji.

  13. Podmiot, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie podpisania umowy.

  14. Umowa pomiędzy Gminą Bliżyn a wyłonionym oferentem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania.

  15. Od decyzji Wójta Gminy Bliżyn w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  Data wprowadzenia: 2017-04-05 1047
  Data upublicznienia: 2017-04-05
  Art. czytany: 540 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn