A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
 • Przetargi
 • Przetargi - Rok 2005
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 02/2005 SPO-2.3./48/05

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 02/2005 SPO-2.3./48/05

  Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Blizyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  Poczta elektroniczna (e-mail) ugblizyn@wp.pl
  Adres internetowy (URL) www.ugblizyn.bip.doc.pl
  NIP 663-12-57-935 REGON 291009981

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Nazwa zamówienia:
  Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Bliżynie

  Warunki uzyskania SIWZ:
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79 a - pokój Nr 9 w terminie do 15.09.2005r.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest odnowa Pałacu Platerów (siedziby Gminnego Ośrodka Kultury) oraz odnowienie pomnika Pamięci Obywatelom Polskim oraz Partyzantom Armii Krajowej, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym w Bliżynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika.
  Remontowany budynek stanowi pozostałość po neogotyckim pałacu Platerów pochodzącym
  z II połowy XIX wieku. Remont Pałacu Platerów polegał będzie na wykonaniu remontu elewacji - tynki, wymianie pokrycia dachowego, częściowej wymianie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wykonaniu instalacji odgromowej oraz ocieplenia stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
  Pomnik Pamięci Obywatelom Polskim oraz Partyzantom Armii Krajowej mieści się u zbiegu ulic Kościuszki i Staszica. W ramach remontu przewiduje się: likwidację części zieleni, wyłożenie terenu wokół pomnika płytami i kostką z piaskowca, likwidację istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego w formie prostokątnych przęseł w kolorze zielonym, przywrócenie pierwotnego wyglądu bryły monumentu poprzez jego czyszczenie oraz częściową wymianę okładzin, uzupełnieni spoin oraz czyszczenie tablic i orła, humusowanie trawnika i jego obsianie.

  Etapy realizacji projektu:
  1) Etap I – remont pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika – październik ÷ listopad 2005r
  2) Etap II – remont dachu na Pałacu Platerów – październik 2005 ÷ maj 2006r.
  3) Etap III – remont elewacji wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Platerów – październik 2005 ÷ czerwiec 2006r.
  Szczegółowy opis poszczególnych etapów zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy będący załącznikiem nr 1 do umowy

  (CPV 45000000, 45260000, 45442100-8, 45411000, 45111200, 45421000, 45000000-7, 45233200-1, 45233222-1, 45236250-7).
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Miejsce wykonania robót budowlanych: Bliżyn, gmina Bliżyn.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia: 10.07.2006 roku.

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają dodatkowe warunki i wymogi określone w SIWZ, na podstawie których należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu
  o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.

  Wadium w kwocie 7.000 PLN należy w nieść w formie i terminie określonych w SIWZ.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Składanie ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15.09.2005 roku do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2005 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 15a.

  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 60 dni.

  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Katarzyna Cichocka w godz. od 8.00 do 15.00.

  Projekt Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Bliżynie jest objęty dofinansowaniem
  z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” .

  Ogłoszenie o zamówienie dotyczące projektu Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Bliżynie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2005r.


  Data wprowadzenia: 2005-07-25 1457
  Data upublicznienia: 2005-07-25
  Art. czytany: 15675 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn