A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
UCHWAŁA NR XII/94/04 - w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Wandy Świat, złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn.

Z dnia: 6 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 24 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Rada Gminy w Bliżynie uchwala, co następuje:

§1.


Odrzuca się zarzut z dnia 25.08.2003r., wniesiony przez Panią Wandę Świat, zamieszkałą; , właścicielki działki nr ewidencyjny 75, położonej w sołectwie Zagórze, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn, dotyczący przeznaczenia działki stanowiącej jej własność na lokalizację drogi obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

§2.


Odrzucenie zarzutu uzasadnia się następująco:
Przywołany w podstawie prawnej przepis art. 24 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym upoważnia Radę Gminy do rozpatrzenia złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarzutu, który może być przez nią uwzględniony bądź odrzucony. W tym celu Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę zawierającą uzasadnienie prawne i faktyczne.
Wniesiony przez Panią Wandę Świat zarzut dotyczy przeznaczenia działki stanowiącej jej własność na drogę obsługującą tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

Przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego został zainicjowany Uchwałą Nr VIII/61/99 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 sierpnia 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, w tym obszaru wsi Zagórze.
Celem planu było przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zagrodowe, rezydencjonalne wraz z usługami towarzyszącymi, określenie terenów lasów, kompleksów rolniczych, terenu pomnika martyrologii ofiar hitleryzmu oraz terenu fermy hodowlanej.
Zadaniem planu było wyodrębnienie terenów skupionych wokół już istniejącej zabudowy, wyznaczenie w ich pobliżu nowych, preferowanych do zabudowy, uwzględniając potrzebę ograniczenia nadmiernego jej rozpraszania, skutkującą później, ponoszeniem przez gminę dodatkowych kosztów związanych
z zapewnieniem i urządzeniem dojazdu i infrastruktury technicznej, dla nowo powstałej zabudowy.
Działka stanowiąca własność Pani Wandy Świat znalazła się w kompleksie gruntów rolnych przewidzianych ustaleniami niniejszego planu na cele zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej. Przedstawiony sposób docelowej aranżacji terenu ma charakter postulatywny, do uściślenia w projekcie scalenia i podziału działek. Ustalenia planu przewidują lokalizację zabudowy rezydencjonalnej na działkach określonych na rysunku planu lub w inny sposób, spełniający wymogi określone w ustaleniach ogólnych i szczegółowych planu oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

Podejmując uchwałę o podjęciu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww terenu, w trybie art.12 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy w Bliżynie działała zgodnie z zakresem zadań własnych oraz kompetencjami gminy określonymi m.in. w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Mając wyłączną kompetencję planowania miejscowego (art.4 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) gmina może, pod warunkiem, że działa w granicach i na podstawie prawa, samodzielnie kształtować sposób zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności, które podlega ochronie prawnej. Nie ma jednak charakteru absolutnego, bowiem może być ustawowo ograniczone. Takie właśnie ograniczenia wprowadza m.in. ustawa
o zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorąc pod uwagę fakt, że gmina, prowadząc procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działa zgodnie z obowiązującym prawem, w granicach przysługujących gminie - na podstawie art.4 ust.1 wyżej powołanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - władztwa planistycznego, w ramach którego Rada Gminy ustalając przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy, może naruszyć prawem chroniony interes wnoszącego zarzut. W takim przypadku gmina nie ma obowiązku uwzględnienia złożonego do projektu planu zarzutu. Obowiązek taki powstaje, gdy naruszony zostanie przepis prawa materialnego.
Korzystając z uprawnień wynikających z art. 24 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym odrzuca się w całości zgłoszony zarzut.

§3


Uchwałę w części dotyczącej nieuwzględnienia wniesionego zarzutu, wnosząca może zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Krakowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Bliżynie.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Bąk
Data wprowadzenia: 2004-02-16 1539
Data upublicznienia: 2004-02-16
Art. czytany: 1128 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn