A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2018 rok
» Ogłoszenie o zebraniach wyborczych do Gminnej Rady Seniorów
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych
» Informacja dot. emisji obligacji komunalnych - opinia RIO
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego
 • Przetargi
 • Przetargi - Rok 2005
 • zadanie nr 17/2005

  opracowanie dokumentacji projektowej na „Odbudowę i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie”

  GMINA BLIŻYN
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36
  NIP 663-12-57-935 REGON 291009981

  ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Nr 17/2005:

  opracowanie dokumentacji projektowej na „Odbudowę i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie”

  Warunki uzyskania SIWZ:
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79 a – pokój Nr 9 w terminie do dnia otwarcia ofert.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Zadanie Nr 17/2005 polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla planowanej inwestycji „Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego” na rzece Kamiennej w Bliżynie”
  CPV 74232000-4 i EO19-9
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia: 30.06.2006 r.

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: w postępowanie mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający dodatkowe warunki i wymogi określone w SIWZ, na podstawie których należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.
  Wadium w kwocie 2.000,00 PLN należy wnieść w formie i terminie określonych w SIWZ.

  Kryterium wyboru i ich znaczenie: najniższa cena – 100%.

  Składanie ofert: nastąpi w dniu 21.11.2005 roku o godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Bliżyn pokój nr 1.

  Termin związanie Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w Prawie Zamówień Publicznych.

  Osobą do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Katarzyna Cichocka w godz. od 8.00 do 15.00.


  Data wprowadzenia: 2005-11-03 1221
  Data upublicznienia: 2005-11-03
  Art. czytany: 14562 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn