A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
 • Przetargi
 • Przetargi - Rok 2005
 • OGŁOSZENIE

  o konkursie ofert na wsparcie długoterminowego zadania własnego gminy

  Wójt Gminy Bliżyn
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie długoterminowego zadania własnego gminy
  w zakresie :Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zorganizowanie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego
  w sołectwie Sorbin.


  I. Termin realizacji zadania.
  Umowa na realizację wymienionego wyżej zadania wynosi trzy lata od dnia podpisania umowy.

  II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

  1. Podmiot zlecający zadanie zapewni w 2005 r. przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie – 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

  2. Przewidywana kwota na wsparcie zadania objętego ogłaszanym konkursem w 2006 r.
  – 1 100 zł. Zastrzega się, że jest to wartość prognozowana – ostateczna kwota zostanie ustalona w uchwale budżetowej na 2006 r.

  3. Kwota na wsparcie zadania w 2007 r. i 2008 r. zostanie ustalona w uchwałach budżetowych na poszczególne lata. Nie gwarantuje się, że w budżecie gminy ww. latach zagwarantowane będą środki finansowe na wsparcie zadania objętego konkursem.

  III. Zasady przyznawania dotacji.

  1. Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5. art.5 ust.4 pkt 2, art.13 oraz art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), uchwały Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok oraz uchwały
  Nr XVIII/160/2004 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 14grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.

  2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają następujące warunki:
  a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców sołectwa Sorbin,
  b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji konkursu,
  d) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  3. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej nie może być przeznaczona na finansowanie:
  1/ kosztów stałych działalności tych organizacji,
  2/ wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane, zakup gruntów oraz środków trwałych,
  3/ prowadzenie działalności gospodarczej,
  4/ deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

  IV. Warunki realizacji zadania

  1. Świetlica musi zapewnić dzieciom pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym pomocy w szczególności: w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych poprzez: realizowanie zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych, pomoc w nauce, pomoc socjalną, dożywianie, organizację zabaw i sportowych, stałą współpracę z: rodziną dziecka, z szkołą, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych ośrodkiem pomocy społecznej oraz sądem.

  2. Czas pracy świetlicy min. 5 dni w tygodniu, min. 4 godzin dziennie.

  3. W zależności od potrzeb w świetlicy mogą być zatrudnieni specjaliści o następujących kwalifikacjach:
  - wychowawcy - absolwentów studiów wyższych o preferowanych kierunkach pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne o specjalności resocjalizacja;
  - pedagoga i psychologa – absolwentów wyższych studiów magisterskich;
  - terapeutę – osobę, która posiada udokumentowane przygotowanie zgodnie wytycznymi PARPA oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
  - wolontariusze, którzy posiadają ww. kwalifikacje.

  Dokumentacja pracy świetlicy są dzienniki zajęć, plan pracy, wykaz osób prowadzących zajęcia, lista podopiecznych, lista obecności na zajęciach, kserokopie uprawnień osób uprawnionych w świetlicy do prowadzenia poszczególnych zajęć.

  IV. Termin składania ofert

  1. Ofertę konkursową na realizację ww. zadania należy złożyć:
  - w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na zorganizowanie i prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego w sołectwie Sorbin”.
  - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2005 roku do godz.1000.
  - osobiście lub pocztą na adres Urząd Gminy, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A. Oferty niezłożone we wskazanym terminie lub które wpłynęły pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową – nie decyduje data stempla, lecz data wpływu.

  2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1891) i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizację zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Formularze ofertowe można otrzymać w Urzędzie Gminy Bliżyn w pokoju nr 10 w godz. 730 –1530.

  4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  - aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od dnia wystawienia);
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu lub za okres ostatnich 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu;
  - kserokopie statutu,
  - oświadczenie o zapoznanie się z regulaminem konkursu,
  - ewentualne referencje.

  5. Oferta oraz dokumenty będące ich załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem upoważnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

  6. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert, a w przypadku gdy oferta jest niekompletna i nie poprawnie wypełniona możliwość wyznaczenia terminu na uzupełnienie oferty.

  V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

  1. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 19 grudnia 2005 r. o godz. 13.00.

  2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria (zgodnie z kartą oceny oferty):
  - merytoryczna wartość oferty,
  - możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to jest baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie, czas pracy,
  - wiarygodność finansowa oferenta,
  - budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,
  - dotychczasowa współpraca z samorządem gminnym, opinie i rekomendacje,
  - możliwości kontynuowania zadania po zakończeniu finansowania

  3. Ocena ofert nastąpi do dnia 27 grudnia 2005 roku.

  4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.ugblizyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn.

  5. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i szczegółowe warunki zostaną określone w umowie zawartej z oferentem, który zostanie wybrany.

  6. Nie przewiduje się możliwości odwołania od decyzji Komisji.

  VI. Środki na realizację zadania konkursowego przyznane z budżetu Gminy Bliżyn w postaci dotacji.
  w 2004 r. – 0 zł
  w 2005 r. – 0 zł

  Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bliżynie w pokoju nr 10
  w godz. 730-1530, pod nr tel.: (0-41) 25-41-104, 25-41-172 wew.39.  Data wprowadzenia: 2005-11-17 0944
  Data upublicznienia: 2005-11-17
  Art. czytany: 14753 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn