A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
U c h w a ł a Nr XIII/102/04 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie rozpatrzenia protestu Państwa Ryszarda i Danuty Piórkowskich, złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -„Gilów 1”, na obszarze gminy Bliżyn.

Z dnia: 27 kwietnia 2004 r.

Na podstawie art. 23 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Rada Gminy w Bliżynie uchwala, co następuje:

§1.


Odrzuca się w całości protest z dnia 12.08.2003r., wniesiony przez Państwa Ryszarda i Danutę Piórkowskich, zamieszkałych; (adres usunięto), do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1”, na obszarze gminy Bliżyn, przeciwko rozwiązaniu komunikacyjnemu, przecinającemu układ istniejących pól, przedstawionemu w projekcie.

Uzasadnienie:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1” , na obszarze gminy Bliżyn, zostało zainicjowane Uchwałą Nr VIII/61/99 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 sierpnia 1999r., z zamiarem przeznaczenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe z usługami towarzyszącymi.
Przeznaczenie terenu pod zabudowę, uwarunkowane zostało zapewnieniem obsługi komunikacyjnej terenu, z dróg innych niż droga krajowa nr 42 (wg wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, pismo znak: GDDKiA-O/Ki-8.4-411/13/2002 z dnia 7.11.2002r.)
Zgodnie z powyższym, obsługę komunikacyjną terenu zaprojektowano w oparciu o drogę dojazdową, osiedlową, zlokalizowaną wewnątrz terenu zabudowy, z normatywnymi włączeniami do drogi gminnej i krajowej (nie częściej niż co 400m).

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Bliżynie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Bąk


Data wprowadzenia: 2004-05-10 1233
Data upublicznienia: 2004-05-10
Art. czytany: 1066 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn