A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
Uchwała Nr XIII/109/04 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 .

Z dnia: 27 kwietnia 2004 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.109
i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 wraz z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


W uchwale Nr XII/83/04 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, § 0830 - Wpływy z usług
o kwotę 44.616 zł
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę 70.400 zł
w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin
o kwotę 126.273 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące,
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 37.020 zł
2/ Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa
- o kwotę 60.205 zł

3/ Zmian w wydatkach budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

4/ W załączniku Nr 3 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu” w części przychody w lp.3 kwotę „54.000 zł” zastępuje się kwotą „96.000 zł”.

5/ W załączniku Nr 4 – „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” w lp.2 – Oświetlenie dróg do zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej Gilów w kierunku lasu kwotę „18.500 zł” zastępuje się kwotą „26.500 zł”
- skreśla się lp.1,
- dodaje się lp.5 – Odbudowa dróg gminnych: nr 35 w miejscowości Górki, nr 12
w miejscowości Kucębów w dziale 600, rozdziale 60078, łączne nakłady finansowe – 150.000 zł, źródła finansowania wydatków : dochody własne – 50.000 zł, środki z innych źródeł – 100.000 zł.

6/ W załączniku Nr 4 a – „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” w lp.3 – Modernizacja systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Mroczkowie wraz z kotłownią w budynku komunalnym w Mroczkowie kwotę „80.100 zł” zastępuje się kwotą
„122.100 zł”, kwotę „54.000 zł” zastępuje się kwotą „96.000 zł”.

7/ W załączniku Nr 6 – „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych” wprowadza się następujące zmiany:
- w poz. Rozchody „utrzymanie zieleni” kwotę „5.000 zł” zastępuje się kwotą
„3.000 zł”,
- „porządki w gminie-sprzątanie świata” kwotę „1.000 zł” zastępuje się kwotą
„500 zł”,
- „zakup kontenerów” kwotę „12.500 zł” zastępuje się kwotą „11.500 zł”,
- „ udział w kosztach rekultywacji terenu-badanie gleby” kwotę „1.500 zł” zastępuje się kwotą „5.000 zł”.

§ 2.


Deficyt budżetu zostanie pokryty :
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 117.732 zł
- zaciągniętą pożyczką 42.000 zł

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Mieczysłąw Bąk


Data wprowadzenia: 2004-05-11 1056
Data upublicznienia: 2004-05-11
Art. czytany: 1095 razy

» załącznik - rozmiar: 32256 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn