A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2006
 • Zadanie nr 10/2006

  opracowanie dokumentacji projektowej

  GMINA BLIŻYN
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl, ugblizyn@wp.pl


  ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie nr 10/2006 na:
  opracowanie dokumentacji projektowej:

  część 1. Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) Mroczków – Sobótka w miejscowości Mroczków o długości ok. 180 m ,
  część 2. Budowa drogi wewnętrznej Płaczków k/leśniczówki w miejscowości Płaczków o długości ok. 165 m.
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79 a - pokój Nr 6.
  Zadanie Nr 10/2006 polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla poszczególnych odcinków dróg. Szczegółowy zakres opracowania został ustalony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. CPV 74232000-4 i EO19-9.
  Zamawiający będzie udzielać zamówienia w częściach. Każda część stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Każda część podlegała będzie indywidualnej ocenie przez Zamawiającego. Dla każdej części zawarta będzie odrębna umowa.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty otrzymania od zamawiającego map do celów projektowych i do 30 dni od daty otrzymania prawomocnej decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat samodzielnie lub we współpracy z innym projektantem co najmniej jednego projektu o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach oświadczeniach.
  Zamawiający nie wymaga składania wadium.
  Kryteria wyboru i ich znaczenie - cena 100 %.
  Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2006 roku do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 1 (sekretariat).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2006 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 15a
  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.
  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Annę Miernik w godz. od 8.00 do 15.00.


  Data wprowadzenia: 2006-05-10 1431
  Data upublicznienia: 2006-05-10
  Art. czytany: 2066 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn