A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2006
 • zadanie Nr 15/2006 - Zmiana konstrukcji dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie

  GMINA BLIŻYN
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl


  ogłasza przetarg nieograniczony na:
  zadanie Nr 15/2006 - Zmiana konstrukcji dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie

  Strona internetowa Zamawiającego ze SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79 a - pokój Nr 9.
  Zadanie Nr 15/2006 polegać będzie na zmianie konstrukcji stropodachu na dach czterospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, zamontowaniu okiem dachowych, podmurowaniu istniejących kominów, wymurowaniu facjat oraz ich ociepleniu
  i wykończeniu tynkiem mineralnym.
  (CPV 45215000-7, 45215100-8).

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Miejsce wykonania robót budowlanych: Bliżyn, gmina Bliżyn.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.
  Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Pzp.
  2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp.
  3. Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel (osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby.
  4. Zrealizowali jako główny Wykonawca z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej trzy roboty o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.
  5. Dysponują sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu
  o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach wymienionych
  w SIWZ.
  Zamawiający nie wymaga składania wadium.
  Kryteria wyboru i ich znaczenie - cena 100 %.
  Ofertę należy złożyć do dnia 5.09.2006 roku do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 1 (sekretariat).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.09.2006 roku o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 15a
  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.
  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
  Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Katarzyna Cichocka w godz. od 8.00 do 15.00.


  Data wprowadzenia: 2006-08-08 1511
  Data upublicznienia: 2006-08-08
  Art. czytany: 2941 razy

  » Kosztorys do specyfikacji - rozmiar: 41168 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja przetargu - rozmiar: 428796 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn