A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2006
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zadanie nr 17/06

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  1.Przedmiot zamówienia:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 630.000zł na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
  1/ „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Gilów-Bliżyn ” w kwocie 90.000 zł,
  2/ „Odbudowa zalewu bliżyńskiego w Bliżynie” w kwocie 100.000 zł,
  3/ „Zmiana konstrukcji dachu na budynku SP ZOZ w Bliżynie” w kwocie 250.000zł
  4/ „Budowa drogi powiatowej Szałas - Odrowąż” w kwocie 190.000zł.

  2. Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Bliżyn mająca siedzibę w Bliżynie przy ul. Kościuszki 79a
  Tel.(041) 25 41 172, fax 25 41 236

  3.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

  4. Adres strony internetowej: www.ugblizyn.bip.doc.pl

  5.Opis przedmiotu zamówienia:
  a) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66130000-03.
  b) Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie.
  c) wykorzystanie kredytu nastąpi w transzach na poszczególne zadania inwestycyjne do dnia 30 grudnia 2006r.
  d) Okres kredytowania :od dnia uruchomienia kredytu w miesiącu grudniu 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.
  e) Karencja w spłacie kapitału do 30 marca 2007 roku,
  f) Spłata kredytu nastąpi: w roku 2007 w ratach kwartalnych po 40.000zł, w roku 2008 w następujących terminach: do 29 lutego – 160.000zł,do 30 kwietnia – 160.000zł, do 30 czerwca- 150.000zł.
  g) Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M z dnia 11.12.2006r.
  h) Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.
  i) Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  j) Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  k) Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium „łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu”.
  l) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
  m) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

  6.Termin wykonania zamówienia:
  wymagany termin realizacji – do 30 grudnia 2006r.

  7. Warunki udziału w postępowaniu i opis dokonywania oceny:
  a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP,
  b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  8.Informacja na temat wadium:
  Nie jest wymagane.

  9. Kryteria oceny ofert i znaczenie:
  Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium – ceną 100%.

  10.Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2006r. do godz.9,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie - pokój nr 1.

  11. Termin związania ofertą:
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  12. Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
  SIWZ można uzyskać u Skarbnika Gminy, w siedzibie UG Bliżyn, pokój 4a.

  13. Zamawiający nie zamierza zawarzeć umowy ramowej.

  14.Zamawiajacy nie zamierza ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

  15.Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


  Data wprowadzenia: 2006-12-04 1431
  Data upublicznienia: 2006-12-04
  Art. czytany: 3146 razy

  » Formularz oferty - rozmiar: 55296 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie oferenta - rozmiar: 20992 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Pytania i odpowiedzi oferentów - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » wzór umowy - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn