A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Wójt Gminy
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2007
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIĘDZY SESJAMI W OKRESIE OD 02.01.2007 r. DO 22.02.2007 r.

  Panie Przewodniczący !
  Panie, Panowie Radni !
  Szanowni Państwo !


  Na dzisiejszej sesji przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie między sesjami tj. od 02 stycznia 2007 r. do 22 lutego 2007 r. W okresie sprawozdawczym dominowała tematyka związana z następującymi sprawami :


  I. Sprawy dotyczące budżetu gminy.

  W okresie od 29 grudnia 2006r. w zakresie spraw finansowych wydane zostały jedno zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok Zwiększeniu uległy dochody pochodzące z dotacji celowej w wysokości 500zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku, natomiast o kwotę 120.000zł została zmniejszona dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
  W zakresie wydatków budżetowych dokonano następujących zwiększeń i przeniesień:
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększony został plan środków na zakup energii w budynkach komunalnych o kwotę 350 zł,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesień przewidywanych oszczędności na kwotę 6.800zł, z tego 3.000zł z przeznaczono na zakup usług, kwotę 3.000zł na wydatki związane z promocją gminy oraz zwiększono plan środków na obsługę bankową budżetu o kwotę 600 zł.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z oszczędności w zakupie energii elektrycznej i gazu kwotę 2.500zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich,

  - w dziale 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Bliżynie powstałe oszczędności w kwocie 110zł w planie Szkoły Podstawowej przeznaczono na uregulowanie usługi transportowej oraz w kwocie 206zł w planie finansowym Gimnazjum przeznaczono się na zakup żarówek. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sorbinie oszczędności powstałe ze zwolnień lekarskich pracowników oraz oszczędności z poboru energii elektrycznej w łącznej kwocie 6.929zł przeznaczono na uzupełnienie środków na remont sali gimnastycznej, na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia i materiałów do przeprowadzenia adaptacji pomieszczenia dla administracji. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie oszczędności powstałe w składkach ubezpieczeniowych w związku z zatrudnieniem nauczycieli o niższym awansie zawodowym w wysokości 2.500zł przeznaczono na uzupełnienie środków na zakupy materiałów biurowych oraz zwiększony koszt zużycia energii elektrycznej. Niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 991zł przeznaczone zostały na wykonanie szafek na ubrania dla uczniów oddziału „0”.
  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia kwoty 150zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków komisji ds. alkoholowych.
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia przewidywanych oszczędności w kwocie 1.396zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników, na prenumeratę prasy i zakup materiałów biurowych. Zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych w kwocie 120.000zł spowodowało również zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafach wskazanych przez Kierownika GOPS. Dokonano zwiększenia planu środków na wypłaty świadczeń dla rolników , których gospodarstwa zostały dotknięte suszą,
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza powstałe oszczędności w kwocie 90zł w planie finansowym Gimnazjum przeznaczone zostały na zakup części zamiennych przy instalacji gazowej
  - W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidywane niewykorzystane środki z oświetlenia dróg w kwocie 850zł przeznaczone zostały na zwiększenie planu na remont oświetlenia drogowego oraz wykonanie zawieszenia iluminacji świetlnej w Bliżynie,
  - W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono z rezerwy budżetowej dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 6.000zł z przeznaczeniem na remont sali oraz zakup wyposażenia w budynku GOK.

  II. Sprawy dotyczące oświaty.

  1. Odbyły się rozmowy ze związkami zawodowymi ZNP i NSZZ „Solidarność w sprawie regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2007. W wyniku rozmów uzgodniono wspólną wersje kwestionowanych przez związki zapisów i przedstawiono do Rady Gminy projekt je uwzględniający.

  2. Trwają przygotowania do ponownego rozpatrzenia wniosków o stypendia na dalszą część roku szkolnego poprzez przygotowywanie oświadczeń dla wnioskodawców o wyrażenie zgody na zmianę poprzedniej decyzji. Oczekujemy również na zawiadomienie o wysokości środków na wypłatę stypendiów.

  III. Sprawy dotyczące zadań remontowo – inwestycyjnych.

  Okres od 30.12.2006 r. do 22.02.2007 roku z racji początku roku jest okresem ubogim w efekty rzeczowe dotyczące zadań remontowo – inwestycyjnych.
  W okresie tym sporządzane były sprawozdania za 2006 rok do urzędu statystycznego oraz Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego.
  Realizując uchwały Rady Gminy z poprzednich sesji w sprawie nabycia nieruchomości, Gmina dokonała w formie aktu notarialnego zakupu działek pod boisko przy Szkole Podstawowej w Sorbinie, jak również działki pod drogę dojazdową i kanał przy oczyszczalni ścieków.
  W ramach bieżącej działalności, z chwilą zmiany warunków atmosferycznych została wznowiona akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.
  Trwa projektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Ubyszów Płatki i do Rędocina. Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Rędocinie opracował ze własnym zakresie mapy do celów projektowych, na których zostanie wykonany projekt budowlany.

  IV. Zarządzenia Wójta Gminy.

  W okresie sprawozdawczym wydałem 7 zarządzeń dotyczących następujących spraw : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok, rozkładu, czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi, hydroforni w 2007 roku, rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę , zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie, powołania zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, szczególnych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ w Bliżynie, wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

  V. Harmonogram pracy Wójta pomiędzy sesjami.

  03.01. spotkanie z prezesem MKS dot. Bieżącej współpracy,
  05.01. udział w wieczorze kolęd i pastorałek w Odrowążku,
  06.01. opłatek w OSP w Bliżynie,
  07.01. udział w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Bliżynie oraz koncercie noworocznym w Powiatowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kam.
  13.01. zjazd sprawozdawczo- wyborczy Związku Powiatowego OSP w Skarżysku-Kamiennej,
  17.01. spotkanie ze Starostą Skarżyskim i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych z udziałem przewodniczących komisji Rady Gminy dot. inwestycji i remontów na drogach powiatowych,
  18.01. udział w szkoleniu obronnym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach,
  21.01. wręczenie nagród w mistrzostwach gminnych OSP w tenisie stołowym,
  22.01. spotkanie z Marszałkiem Województwa świętokrzyskiego dot. omówienia planów inwestycyjnych gminy oraz pozyskiwania środków unijnych na inwestycje,
  25.01. udział w uroczystym otwarciu Domu Samopomocy w Skarżysku,
  27.01. udział w zebraniach sprawozdawczych OSP Mroczków i Nowy Odrowążek,
  30.01. narada dotycząca założeń do programu rewitalizacji gminy,
  02.02. udział w otwarciu Mistrzostw Polski w badmintonie w Suchedniowie ,
  05.02. uczestnictwo w naradzie Wójtów i Burmistrzów woj. Świętokrzyskiego oraz spotkanie z ministrem P. Gosiewskim dot. programu dla Polski Wschodniej,
  10.02. udział w biesiadzie ludowej w OSP Bliżyn oraz wręczenie nagród dla zespołu ludowego „Sorbin” oraz Wacława Pejasa- laureatów Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
  14.02. spotkanie dotyczące podziału środków unijnych w ramach PROWŚ 2007-2013 z udziałem Marszałka Woj. Świętokrzyskiego.,
  15.02. zakończenie i podsumowanie Kontroli RIO w UG Bliżyn
  20.02. udział w uroczystości nadania złotego medalu :”Za zasługi dla obronności kraju” w WKU w Starachowicach
  21.02. konferencja w Krynkach k. Starachowic dotycząca inwestycji kanalizacyjnych gmin i miast położonych w zlewni rzeki Kamiennej.


  Data wprowadzenia: 2007-02-23 1403
  Data upublicznienia: 2007-02-23
  Art. czytany: 2405 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn