A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Wójt Gminy
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2007
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIĘDZY SESJAMI W OKRESIE OD 23.02.2007 r. DO 25.04.2007 r.

  Pani Przewodnicząca !
  Panie, Panowie Radni !
  Szanowni Państwo !

  Na dzisiejszej sesji przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie między sesjami tj. od 23 lutego 2007 r. do 25 kwietnia 2007 r. W okresie sprawozdawczym dominowała tematyka związana z następującymi sprawami :

  I. Sprawy dotyczące budżetu gminy.

  W okresie od 23 lutego 2007 roku w zakresie spraw finansowych wydane zostały trzy zarządzenia w następujących sprawach:
  1) układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok w pełnej szczegółowości paragrafowej z podziałem na jednostki organizacyjne gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz planu dochodów i wydatków dochodów własnych tych jednostek. Zarządzenie zostało przekazane do wszystkich jednostek w celu opracowania ostatecznych planów finansowych. Na zadania budżetowe, które są realizowane i wykonywane przez poszczególne stanowiska Urzędu Gminy zostały opracowane plany finansowe odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej i przekazane dla pracowników odpowiedzialnych za ich realizację,
  2) planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazując go również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok w zakresie wydatków budżetowych. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększony został plan środków o kwotę 66zł na podatek od nieruchomości od gruntów zajętych pod blokami w Sołtykowie. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia kwoty 4.500zł zabezpieczonej na szkolenie radnych w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowe oraz zwiększenia planu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2.500zł na prowadzenie spraw BHP w Urzędzie Gminy zgodnie z zawartą umową. W dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienia środków w ramach paragrafów oraz rozdziałów dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Bliżynie w celu zabezpieczenia planu środków na szkolenia pracowników w zakresie systemu HACCP oraz szkolenia w zakresie zmian rachunkowości budżetowej. W dziale 852 – Pomoc społeczna na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w przyjętym budżecie celem zwiększenia środków na dożywianie dzieci w szkołach poprzez zmniejszenie planu na wypłaty świadczeń społecznych.

  II. Sprawy dotyczące oświaty.

  1. Wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Kielcach o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia kadencji na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2007 do 31.08.2012 dla dyrektorów szkół podstawowych w Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie.

  2. Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej szkoły sporządziły bazy danych wg stanu na dzień 30 marca 2007 roku i w ustawowych terminach przekazały do Urzędu Gminy.

  3. W dniu 17 kwietnia 2007 r w Starachowicach dyrektorzy szkół wzięli udział w naradzie poświęconej sporządzaniu arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2007/2008.

  4. Trwają prace związane z podziałem środków na stypendia szkolne za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 r.

  III. Sprawy dotyczące zadań remontowo – inwestycyjnych.

  1. Z dniem 01.03.2007 r. w związku z ustabilizowanymi warunkami atmosferycznymi została zawieszona akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bliżyn. Zawieszenie akcji spowodowało oszczędności w wydatkach ponoszonych na zimowe utrzymanie.

  2. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej Bugaj – Brzeście w miejscowości Bugaj o dł. 300 mb oraz na odbudowę drogi gminnej Zagórze – Ubyszów w miejscowości Zagórze (III etap o dł. 108,8 mb). Otwarcie ofert w przetargach odbędzie się odpowiednio 27.04.2007 r. i 07.05.2007 r.

  3. Rozpoczęto wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych. W pierwszej kolejności wykonywane były remonty dotyczące ubytków w nawierzchni. Remonty spękań nawierzchni emulsją i grysami wykonywane będą w okresie późniejszym, tj. w okresie bardzo wysokich temperatur. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych niezauważonych ubytków w nawierzchni wymagających remontu.

  4. Zlecone zostało wykonanie map do celów projektowych na wszystkie zadania inwestycyjne z zakresu projektowania dróg oraz chodników uwzględnione w budżecie gminy tj. droga: Bugaj – Brzeście w Brześciu, Brzeście – Bliżyn, Zagórze, Wołów Cyganów, Chodnik w Sorbinie i w Bliżynie ul. Szydłowiecka.

  5. Zgłoszono do Starosty Skarżyskiego zamiar wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych w Mroczkowie Kapturowie, Kopciach, Wojtyniowie ul. Podleśna i Bliżynie ul. Dębowa.

  6. Rozpoczęła się przerwana na zimę budowa chodnika przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Gilów – Bliżyn,

  7. Został złożony do Starosty Skarżyskiego wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego budowy Zalewu Bliżyńskiego.

  8. Wykonane zostały pomiary elektryczne, jak również remont schodów na zbiorniki na ujęciu wody w Gostkowie.

  9. Zlecono wykonanie zadań z zakresu modernizacji i dowieszenia oświetlenia ulicznego w: Nowym Odrowążku, Wojtyniowie ul. Poprzeczna i Nowkach I-etap.

  10. Zlecono opracowanie map do celów projektowych na budowę lub modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna, Sorbin, (kierunek Odrowążek), drogi krajowej Gilów – Bliżyn, osiedla mieszkaniowego w Sołtykowie,

  11. Kontynuowane jest wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi łączącej ul. Kamienną w Wojtyniowie z ul. Piaskową w Bliżynie,

  12. Zlecono opracowanie map do celów projektowych na budowę wodociągów w miejscowościach: Gostków – Górki – Barwinek i Górki przysiółek Olszyny – Podgórki, Bliżyn, ul. Rudowskiego, Nowy Odrowążek,

  13. Realizowany jest projekt budowlany na budowę wodociągu w Rędocinie,

  14. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu Gostków – Górki – Barwinek i Górki przysiółek Olszyny – Podgórki,

  15. Zlecone zostało wykonanie Analizy możliwości zaopatrzenia w wodę miejscowości Zbrojów przysiółek „Łozik”.

  16. Został złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bliżynie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów sanitarnych.

  17. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę parkingu w Bliżynie na działce nabytej od Nadleśnictwa Suchedniów.

  IV. Zarządzenia Wójta Gminy.

  W okresie sprawozdawczym wydałem 11 zarządzeń dotyczących następujących spraw : w sprawie Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bliżynie, wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Bliżyn, układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok , planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ogłoszenia konkursu ofert na realizacje w 2007 roku zadań własnych gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i powołania Komisji Konkursowej , powołania Komisji ds. opracowania raportu z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn, powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmiany zarządzenia Nr 11/07 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 8 marca2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań własnych gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołania składu Komisji Konkursowej, powołania zespołu zadaniowego w celu opracowania Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok, wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok, powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

  V. Harmonogram pracy Wójta pomiędzy sesjami.

  23.02. spotkanie w Ostrowcu Św. z przedstawicielami samorządów płn. części woj. Świętokrzyskiego w celu omówienia spraw związanych z rozwojem i pozyskiwaniem środków unijnych,
  24.02. zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Nowkach i Sorbinie,
  27.02-07.03. urlop wypoczynkowy,
  12.03. spotkanie ze Starostą Skarżyskim w celu omówienia kadencyjnego planu remontów i modernizacji dróg powiatowych,
  14.03. spotkanie w GDDKiA w Kielcach w celu omówienia inwestycji przy drogach krajowych w tym wykonania dofinansowania do budowy chodników oraz podpisanie aneksów do umowy w Urzędzie Marszałkowskim dot. wodociągu Jastrzębia - Wojtyniów,
  16.03. uzgodnienia dotyczące funkcjonowania wodociągu w MPWiK w Skarżysku-Kam.,
  19.03-20.04. cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach ( wybory sołtysów i rad sołeckich) ,
  22.03. udział w forun Wójtów i Burmistrzów woj. Świętokrzyskiego w Suchedniowie,
  26.03. szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim dot. wdrożenia i zasad naboru wniosków z RPO na lata 2007-2013 oraz udział we wspólnej sesji Rady Powiatu i Rady Miasta Skarżyska dot. szans rozwoju powiatu skarżyskiego,
  30.03. udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Bliżynie,
  02.04. spotkanie w starostwie dotyczące organizacji dożynek powiatowych,
  03.04. udział w posiedzeniu związku międzygminnego „Utylizator”
  16.04. uczestnictwo w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Skarżysku,
  17.04. udział w posiedzeniu związku „Planowanie przestrzenne” w Kielcach,
  18.04. wręczenie certyfikatu „samorząd przyjazny szkole uczącej się” na Zamku Królewskim w Warszawie,
  19.04. spotkanie w starostwie z Komendantem Wojewódzkim Policji


  Data wprowadzenia: 2007-06-27 1250
  Data upublicznienia: 2007-06-27
  Art. czytany: 2073 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn