A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Wójt Gminy
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2007
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIĘDZY SESJAMI W OKRESIE OD 31.08.2007 r. DO 25.10.2007 r.

  Pani Przewodnicząca !
  Panie, Panowie Radni !
  Szanowni Państwo !

  Na dzisiejszej sesji przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie między sesjami tj. od 31 sierpnia 2007 r. do 25 pażdziernika 2007 r. W okresie sprawozdawczym dominowała tematyka związana z następującymi sprawami :

  I. Sprawy dotyczące budżetu gminy.

  W okresie od 30 sierpnia 2007 roku w zakresie spraw finansowych wydane zostały dwa zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok :

  1) Zwiększony został budżet gminy o przyznane dotacje celowe w wysokości 190.803zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 31.050zł ,
  - sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień-grudzień 2007r. w wysokości 14.620zł,
  - wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 w wysokości 9.000zł,
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 34.179zł,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 101.954zł.
  Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznana została zaliczkowa kwota dotacji celowej w wysokości 1.913zł na wybory do Sejmu i Senatu.
  Ponadto decyzja Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszony został plan dotacji celowej na wypłaty świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 8.000zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej.

  2) W zakresie wydatków budżetowych zwiększony został plan o kwoty przyznanych dotacji oraz dokonano następujących zmian między rozdziałami i paragrafami:
  - W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano przeniesienia środków w wysokości 1.000zł w celu uzupełnienia planu na wykonanie tablicy informującej o zrealizowaniu inwestycji dofinansowanej ze środków strukturalnych,
  - w dziale 600 – Transport i łączność utworzony został paragraf 4430 – różne opłaty i składki celem zabezpieczenia środków na poniesienie opłaty w wysokości 50zł za użytkowanie gruntu RZGW,
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 10zł zabezpieczono do paragrafu 4530 – podatek od towarów i usług VAT w związku z wystąpieniem płatności za podnajem lokalu mieszkalnego,
  - W dziale 750 – Administracja publiczna w planie wydatków na promocję gminy zwiększone zostały środki na usługi transportowe o kwotę 5.000zł oraz zabezpieczono do paragrafu 4530 kwotę 100 zł w związku z wystąpieniem płatności przy zakupie upominków i nagród, kwotę 11.600zł zabezpieczoną na zakupy akcesoriów komputerowych przeniesiono do paragrafu zakupy materiałów i wyposażenia z którego jest dokonywany ich zakup. Ponadto w zakresie finansowania promocji gminy kwotę 400zł zabezpieczono na ufundowanie nagrody za wyróżnienie w konkursie dożynkowym,
  - w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zmniejszenia w planie zakupu materiałów o kwotę 549zł w celu uzupełnienia kwot we właściwych podziałkach klasyfikacji po końcowym rozliczeniu kosztów obsługi wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wprowadzono dotację w wysokości 1.913zł na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu,
  - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ze środków na zakup materiałów do remontu strażnic kwotę 6.000zł przeznaczono na usługi transportowe przewozu materiałów, na wykonanie robót ziemnych oraz na uzupełnienie planu o kwotę 1.000zł na zakup energii elektrycznej zużywanej w budynkach strażnic związanych z prowadzonymi remontami, dokonano przeniesienia celem zabezpieczenia planu na opłatę składek ubezpieczeniowych samochodu strażackiego w wysokości 500zł oraz na zwiększone koszty zakupu energii w budynkach strażnic o kwotę 3.000zł. W zakresie finansowania obrony cywilnej zwiększony został plan środków na zakupy wyposażenia magazynu tj. zakup plandeki,
  - W dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie przeniesienia środków w rozdziałach – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się w celu zastosowania właściwej klasyfikacji szkoleń nauczycieli, z tego w dziale 801 – kwotę 2.730zł, a w dziale 854 kwotę 432zł. Podział otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 14.710zł oraz dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 12.650zł został dokonany zgodnie z wnioskami złożonymi przez poszczególne szkoły. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Bliżynie dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń osobowych i pochodnych z tytułu powstałych oszczędności tj. nie uzyskania awansu zawodowego przez trzech nauczycieli, zatrudnienia nauczyciela kontraktowego w miejsce mianowanego oraz sfinansowania z budżetu państwa nauki języka angielskiego przeznaczając środki na dalszy remont ogrodzenia przy ul. Piaskowej. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie dokonano również przeniesienia planu środków zabezpieczonych w świetlicy na zakupy usług w wysokości 4.556zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń zaplecza kuchennego,
  - Dokonano podziału dotacji na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej według wyliczeń przedstawionych przez poszczególne placówki szkolne,
  - W dziale 852 – Pomoc społeczna środków na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia przewidywanych oszczędności w wysokości 389zł na zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych, wprowadzono dotację w wysokości 34.179zł na realizacje programu dożywiania uczniów.
  Z rezerwy budżetowej ogólnej dokonano zmniejszenia kwoty 694zł z przeznaczeniem do działu 851 – Ochrona zdrowia na usługi transportowe – przewóz kobiet z terenu gminy na badania profilaktyczne.

  II. Sprawy dotyczące oświaty.

  1. Zakończono zbieranie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Trwają prace sprawdzające kompletność danych oraz prace przygotowawcze do wydawania w tej sprawie decyzji.

  2. Zakończono zbieranie danych statystycznych ze szkół wg stanu na dzień 30 września, które po weryfikacji oraz scaleniu zostały przekazane do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

  3. Szkoły opracowały i przedłożyły do Urzędu projekty budżetu na rok 2008, które w najbliższym czasie będą przedmiotem analizy.

  4. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały nagrody Wójta Gminy dla 4 nauczycieli (2 z Zespołu Szkół w Bliżynie i 2 z SP Sorbin).

  5. W placówkach szkolnych zakończono realizację rządowego projektu pomocy uczniom w 2006r. poprzez wypłatę dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci kl.0 oraz I – III Szkoły Podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju

  III. Sprawy dotyczące zadań remontowo – inwestycyjnych.

  1. Na podstawie przesłanego do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosku o wypłatę dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do pól w Wojtyiowie, Bliżyne i Kopciach, Gmina otrzymała przyrzeczone dofinansowanie w kwocie 25.000 zł.

  2. We wrześniu przedstawiciele Gminy podpisali w Krakowie umowę dotacji w kwocie 100.000 zł. na odbudowę infrastruktury drogowej przyznanej w transzy lipcowej. Środki te zostaną przeznaczone do dofinansowanie odbudowy drogi gminnej Bugaj – Brzeście w Bugaju i Górki – Barwinek – Mroczków w miejscowości Górki. Inwestycje te są w trakcie realizacji. We wrześniu, Gmina Bliżyn otrzymała kolejną promesę dotacji. Umowę dotacji przedstawiciele Gminy podpisali w Krakowie w październiku. Rozliczenie tej transzy dotacji odbędzie się na zmienionych zasadach. Gmina Bliżyn ogłosiła przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej Bugaj – Brzeście II etap. Przetarg zostanie rozstrzygnięty po zwiększeniu środków zaplanowanych na realizację tegoż zadania. Środki dotacji w łącznej kwocie 150.000 zł. zostały już przekazane na rachunek gminy.

  3. Realizowane są projekt na budowę dróg: w Bugaju, Wołowie, Bliżynie i Brześciu oraz Zagórzu oraz chodników w Sorbinie, Bliżnie ul. Szydłowiecka i Gilowie. Rozbierzności w interpretacji przepisów powodują trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji, co może opóźnić wykonanie projektów.

  4. Realizowane są projekty budowlane i techniczne na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna, Sorbin, (kierunek Odrowążek), osiedla mieszkaniowego w Sołtykowie,

  5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia ul. Piaskowej i Szkolnej w Bliżynie,

  6. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego łącznika pomiędzy ul. Piaskową w Bliżynie i ul. Kamienną w Wojtyniowie.

  7. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Bliżyn, ul. Rudowskiego,

  8. Realizowany jest projekt budowlany na budowę wodociągu w Rędocinie.

  9. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu Gostków – Górki – Barwinek i Górki przysiółek Olszyny – Podgórki, i Nowy Odrowążek,

  10. Zlecono mapy do celów projektowych w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Zbrojów przysiółek „Łozik”.

  11. Zawarto umowę na przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów sanitarnych. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowy Budowlany ze Skarżyska – Kam.

  12. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę wodociągu gminnego w miejscowości Ubyszów. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę wodociągu,

  13. Zostało zawarte z Powiatem Skarżyskim porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bliżyn w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. Odbył się przetarg nieograniczony na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w tym okresie. Została zawarta umowa z Zakładem Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska na kolejne trzy sezony zimowe.

  IV. Zarządzenia Wójta Gminy.

  W okresie sprawozdawczym wydałem 12 zarządzeń dotyczących następujących spraw : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007r., przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych, w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego przekazania dotacji na zimowe utrzymanie dróg w 2005 r.; zmiany zarządzenia nr 26/2006 z dnia 18.07.2006r. w sprawie powołania w Urzędzie Bliżyn Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, powołania Gminnego Zespołu Reagowania i określenia sposobu jego funkcjonowania oraz powołania składów osobowych komisji wyborczych, wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 6/2007 z dnia 12.02.2007r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bliżynie oraz zasad obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie, powołania w Urzędzie Gminy w Bliżynie Komisji Przetargowej o udzielenie zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bliżyn w sezonie zimowym 2007/2008 , 2008/2009 , 2009/2010,w sprawie powołania Komisji do oceny stanu kontenerów na odpady o pojemności 1,1m3 pod względem technicznym przydatności do dalszego użytkowania oraz ich likwidacji.


  V. Harmonogram pracy Wójta pomiędzy sesjami.

  02.09. udział w dożynkach powiatu skarżyskiego oraz w „Dniach Stąporkowa”
  05.09. podpisanie umowy na remont drogi w Bugaju i Górkach w Biurze Usuwania Skutków Powodzi w Krakowie.
  10.09. spotkanie z Przemysławem Gosiewskim w MCK w Skarżysku-Kam. dotyczące dodatkowego wyposażenia dla OSP
  11.09. uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna
  14.09. sesja nadzwyczajna Rady Gminy; omówienie protokołu pokontrolnego NIK z zakresu subwencji oświatowej, wręczenie medali za długoletnie pożycia małżeńskie dla 7 par z terenu Gminy Bliżyn.
  15.09. uczestnictwo w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Skarżysku-Kam.
  16.09-10.10 udział w cyklu zebrań wiejskich dotyczących wdrożenia Gminnego Programu Gospodarowania Odpadami.
  24.09. spotkanie w siedzibie MKS w Skarżysku-Kam. dotyczące uzgodnień w rozkładach jazdy.
  25.09. spotkanie w Kielcach z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.
  27.09. uczestnictwo w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
  02.10 dokonanie oceny kadry kierowniczej Urzędu Gminy w Bliżynie.
  03.10. wizyta na terenie Gminy Bliżyn Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
  05.10. podpisanie umowy w Krakowie w ramach dalszego kontynuowania inwestycji dotyczącej drogi w Bugaju
  08.10. spotkanie z Dyrektorem Lasów Państwowych z Radomia dotyczące wymiany gruntów pod inwestycje.
  09.10. spotkanie w Remizie OSP z kandydatami na posłów dotyczące pozyskania środków UE
  10.10. udział w uroczystościach pasowania na uczniów w Szkole Podstawowej w Sorbinie.
  11.10. uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu TPB.
  12.10. uczestnictwo w Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie.
  16.10. spotkanie z Zarządem Energetyki Cieplnej Skarżysko-kam. dotyczące możliwości instalacji turbiny energetycznej na terenie planowanego zalewu bliżyńskiego.
  19.10. spotkanie z dyrektorem Placówek Szkolno-Wychowawczych „Przystań” dotyczące mieszkań socjalnych dla opuszczających placówkę. Otwarcie programu pilotażowego „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Życie zaczyna się po 40-ce”.
  23.10. udział w uroczystościach pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w Bliżynie.


  Data wprowadzenia: 2009-01-09 1357
  Data upublicznienia: 2009-01-09
  Art. czytany: 1453 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn