A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Wójt Gminy
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2007
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIĘDZY SESJAMI W OKRESIE OD 20.12.2007 r. DO 26.02.2008 r.

  Pani Przewodnicząca !
  Panie, Panowie Radni !
  Szanowni Państwo !

  Na dzisiejszej sesji przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie między sesjami tj. od 20 grudnia 2007 r. do 26 lutego 2008 r. W okresie sprawozdawczym dominowała tematyka związana z następującymi sprawami :

  I. Sprawy dotyczące budżetu gminy.

  W zakresie spraw finansowych wydane zostały dwa zarządzenia w następujący sprawach:

  1. układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok w pełnej szczegółowości paragrafowej z podziałem na jednostki organizacyjne gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz planu dochodów i wydatków dochodów własnych tych jednostek. Zarządzenie zostało przekazane do wszystkich jednostek w celu opracowania ostatecznych planów finansowych. Na zadania budżetowe, które są realizowane i wykonywane przez poszczególne stanowiska Urzędu Gminy zostały opracowane plany finansowe odrębnie dla każdego rodzaju klasyfikacji budżetowej i przekazane dla pracowników odpowiedzialnych za ich realizację,

  2. planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazując go również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  W miesiącu grudniu zakończona została kontrola jednostek oświatowych tj. czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum. Po dokonaniu analizy wniosków pokontrolnych do Dyrektorów placówek zostały skierowane zalecenia pokontrolne na podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, które Dyrektorzy są zobowiązani udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania. W chwili obecnej trwają prace w zakresie drukowania decyzji podatkowych oraz ich dostarczania dla podatników.

  II. Sprawy dotyczące oświaty.

  1. W trakcie ferii szkolnych trwających od 28 stycznia do 10 lutego br. w szkołach organizowane były społecznie przez nauczycieli różnorodne formy zajęć z dziećmi m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, wyjazdy na basen, do teatru.

  2. Przygotowano projekty uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych, które będą przedmiotem obrad sesji.

  3. Trwają prace związane z przyznawaniem stypendium za okres styczeń-czerwiec. W chwili obecnej wysyłane są oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji.

  III. Sprawy dotyczące zadań remontowo – inwestycyjnych.

  1. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Skarżysku z wnioskiem o pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości, Sorbin, (kierunek Odrowążek) i osiedla mieszkaniowego w Sołtykowie,

  2. Zastała opracowana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia parkingu w Bliżynie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

  3. Wystąpiono o pozwolenie na budowę wodociągu w Rędocinie.

  4. Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w Nowym Odrowążku, wystąpiono do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

  5. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Bliżyn, ul. Rudowskiego,

  6. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu Gostków – Górki – Barwinek i Górki przysiółek Olszyny – Podgórki. Wydawane są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.

  7. Realizowana jest przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów sanitarnych.

  8. Zakończyła się budowa wodociągu w Ubyszowie. Zadanie zostało rozliczone.

  9. Wykonany został aneks do projektu budowlanego na odbudowę zalewu bliżyńskiego uwzględniający ominięcie działki na którą Gmina nie otrzymała prawa dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. Po odbiorze kompletnej dokumentacji złożono wniosek o pozwolenie na budowę zalewu bliżyńskiego do Wojewody Świętokrzyskiego.

  10. Wykonana została dokumentacja projektowa na remont przystanku autobusowego w Bliżynie (przy przedszkolu), dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Wojewody Świętokrzyskiego.

  11. Do Starostwa Powiatowego dokonano zgłoszenia robót budowlanych w zakresie dróg planowanych do wykonania w 2008 r.

  12. Wykonana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Gilowie i zatok autobusowych w Górkach. Dokumentacje zostały przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  IV. Zarządzenia Wójta Gminy.

  W okresie sprawozdawczym wydano 12 zarządzeń dotyczących następujących spraw : 2 zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007r., w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r. oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, w sprawie przeprowadzenia rocznej kontroli wewnętrznej ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Bliżynie, w sprawie powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie obowiązków w zakresie realizacji obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, w sprawie rozkładu i czasu pracy pracowników samorządowych, obsługi i hydroforni w 2008 r. oraz częstotliwości szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

  Harmonogram pracy Wójta pomiędzy sesjami.

  20.12. udział w sesji Rady Powiatu.
  21-29.12. urlop wypoczynkowy.
  31.12. spotkanie noworoczne u Starosty wraz z wójtami gmin powiatu skarżyskiego.
  31.12.-01.01 uroczyste powitanie Nowego Roku na placu gminy przed Zameczkiem.
  05.01. udział w spotkaniu opłatkowym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej.
  06.01. uczestnictwo w Jasełkach w Zespole Szkół w Bliżynie oraz wieczorze kolęd i pastorałek w Sorbinie.
  08.01. podpisanie umów w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczących staży i przygotowania zawodowego.
  11.01. sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Bliżynie.
  12.01. uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczym w OSP Bliżyn.
  19.01. udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Nowki i Sorbin.
  23.-25.01. urlop wypoczynkowy.
  26.01. uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych OSP Mroczków i Nowy Odrowążek.
  28.01. spotkanie z udziałem Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Zdzisławem Wrzałką oraz członkiem Zarządu Markiem Gosem dotyczące wielkości środków na inwestycje gminne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
  29.01. spotkanie z właścicielami Cegielni „Sołtyków” dotyczące zobowiązań wobec Gminy.
  30.01. podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na realizację Programu Integracji Społecznej.
  31.01-26.02. zwolnienie lekarskie, podczas którego obowiązki zastępcy Wójta pełnił Sekretarz Gminy – Mariusz Walachnia.


  Data wprowadzenia: 2009-01-09 1417
  Data upublicznienia: 2009-01-09
  Art. czytany: 1493 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn