A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1/2010

  Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I


  Bliżyn, dnia 24.03.2010 r.
  RSG 341/1/21/2010
  OGŁOSZENIE

  Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 1/2010 Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I odbytego w dniu 11.03.2010 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3
  F.U. „FREEDOM”
  Hubert Olejarz
  Świerczek 23
  26-115 Skarżysko – Kościelne
  część 1 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Bliżynie
  cena: 127.201,98 zł.

  część 2 Budowa placu zabaw przy GOK w Bliżynie
  cena: 146.599,68 zł.

  Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta, najniższa cena, najwyższa ocena punktowa.

  Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
  Część 1

  Nr oferty 1. Nazwa adres wykonawcy BUDSYSTEM Grzegorz Sobczyk ul. Jackowskiego 31/6 60-509 Poznań; Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 253,72; Łączna punktacja 253,72;

  Nr oferty 2. Nazwa adres wykonawcy WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica; Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 189,60; Łączna punktacja 189,60;

  Nr oferty 3. Nazwa adres wykonawcy F.U.”FREEDOM” Hubert Olejarz
  Świerczek 23, 26-115 Skarżysko Kościelne; Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 400; Łączna punktacja 400,

  Nr oferty 4. Nazwa adres wykonawcy Zakład Usług Budowlanych „LIS-TEL”
  Ul. Kochanowskiego 76 26-500 Szydłowiec; Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 302,84; Łączna punktacja 302,84

  Część 2


  Nr oferty 2. Nazwa adres wykonawcy WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica; Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 204,68; Łączna punktacja 204,68;

  Nr oferty 3. Nazwa adres wykonawcy F.U.”FREEDOM” Hubert Olejarz
  Świerczek 23, 26-115 Skarżysko Kościelne; Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 400; Łączna punktacja 400,

  Nr oferty 4. Nazwa adres wykonawcy Zakład Usług Budowlanych „LIS-TEL”
  Ul. Kochanowskiego 76 26-500 Szydłowiec; Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 280,92; Łączna punktacja 280,92
  Zamawiający zawiadamia, że wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę BUDSYSTEM Grzegorz Sobczyk ul. Jackowskiego 31/6, 60-509 Poznań na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Załączone do oferty wykonania BUDSYSTEM Grzegorz Sobczyk ul. Jackowskiego 31/6, 60-509 Poznań zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu o niezaleganiu w opłacie składek oraz zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce o niezaleganiu w podatkach zostały wystawione wcześniej
  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w związku z czym, nie potwierdzają, że wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył w terminie pięciu dni od daty otrzymania pisma z dnia 15.03.2010 r. aktualnych dokumentów na podstawie art. 26. ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  Ofertę wykonawcy wykluczonego, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uznaje się za odrzuconą.

  Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.


  Data wprowadzenia: 2010-03-24 1219
  Data upublicznienia: 2010-03-24
  Art. czytany: 3623 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn