A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 4/2010

  Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa


  Nazwa zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap.

  Rodzaj zamówienia: usługi

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap.
  Nadzór będzie dotyczył:
  - budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów zaprojektowanej na 50% docelowych przepływów (docelowo średni dopływ ścieków surowych Qśrd = 840 m3/d) z obiektami i urządzeniami dostosowanymi dla pełnej przepustowości. Budowa oczyszczalni polega na wykonaniu w szczególności: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem; komory rozdziału ścieków; dwukomorowego reaktora typu SBR z przykryciem; grawitacyjnego zagęszczacza osadu nadmiernego; parterowego, wolnostojącego budynku techniczno-socjalnego z pomieszczeniami stacji dmuchaw, stacji mechanicznego odwodnienia i higienizacji osadu oraz zaplecza socjalnego; silosu magazynowego osadu; placu składowego osadu; kontenerowej stacji zlewczej; zbiornika retencyjno – uśredniającego; instalacji neutralizacji odorów; komory pomiarowej ścieków oczyszczonych; wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kamiennej; agregatu prądotwórczego; komory wodomierzowej; komory zasuw;
  wraz
  z sieciami technologicznymi i obiektami sieciowymi przeznaczonymi do transportu ścieków i osadów pomiędzy zasadniczymi obiektami technologicznymi, kanałem ścieków oczyszczonych, przyłączem wodociągowym i siecią wodociągową na terenie oczyszczalni, napowietrzną linią energetyczną, stacją transformatorową zasilającą oczyszczalnię wraz z kablowym zasileniem przepompowni ścieków P-1, kablowym oświetleniem terenu oczyszczalni, kablową linią energetyczną nn do zasilenia w energię elektryczną obiektów oczyszczalni, drogami, chodnikami i placami wewnętrznymi, dwoma wjazdami na teren oczyszczalni, drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków P-1.
  - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Wołów polegającej na wykonaniu w szczególności: kanałów grawitacyjnych L = 7965m; rurociągów tłocznych ciśnieniowych L = 690m; przepompowni ścieków P-1, P-2, P-18 i lokalnej PD; przykanalików L = 3100m; przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług) 193 szt./693m; zjazdu oraz drogi dojazdowej do przepompowni ścieków P-2. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie.
  Miejsce wykonania usługi: obręb Bliżyn, Wojtyniów i Wołów, gmina Bliżyn

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:
  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,
  71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2013 r.

  Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.

  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
  1) Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie nadzorowania robót budowlanych. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  2) Wykonawca winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem (osobami które będą inspektorami nadzoru), którzy sprawowali z należytą starannością nadzór inwestorski (zakończony) w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie nad realizacją:
  - przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci kanalizacyjnej której długość wynosiła nie mniej niż 1 km. (w jednym zrealizowanym zadaniu),
  - robót konstrukcyjno – budowlanych o łącznej wartości brutto robót konstrukcyjno – budowlanych nie mniejszej niż 200 tyś. zł. (w jednym zrealizowanym zadaniu),
  - nad budową dróg, których wartość brutto robót budowlanych w jednym roku kalendarzowym wynosiła nie mniej niż 200 tyś. zł,
  - przynajmniej jedną robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji elektrycznej której wartość brutto wynosiła nie mniej niż 70 tyś. zł.
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
  Ocena spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które będą inspektorami nadzoru w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej. Osoby te tj. inspektorzy nadzoru winni posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania uprawnień. Osoby te winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
  Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

  1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  a) wykaz zawierający dane dotyczące nadzorowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że nadzór inwestorski był pełniony z należytą starannością – załącznik nr 5 do SIWZ,
  b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (w celu realizacji zamówienia) – załącznik nr 4 do SIWZ,
  c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – na druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określone w pkt. 2.

  3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  3.1). dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  4) Inne dokumenty
  a) formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ,
  b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SIWZ,
  c) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.
  d) dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  e) dokumenty potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej – uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

  Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zmiana umowy
  Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
  1) Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  2) Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.
  3) Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności inspektorów nadzoru, osób posiadających wymagane uprawnienia do nadzorowania budowy w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.
  4) Zmiana terminów oraz zmiana nadzorowanego zakresu inwestycji w przypadku wprowadzenia zmian do umowy na budowę. Zmiany te nie wpłyną na zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu i będą prowadzone w sposób umożliwiający należyte zakończenie budowy i dokonanie odbioru końcowego inwestycji.
  5) Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:
  a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
  b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.
  6) Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:
  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,
  b) zmiana obowiązującej stawki VAT. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kwoty brutto umowy,
  c) w przypadku gdy wykonawca który nie jest podatnikiem podatku VAT stanie się w trakcie realizacji umowy w sprawie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu płatnikiem podatku VAT ulegnie zmianie sposób rozliczania. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kwoty brutto umowy,
  d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu (inwestycji).
  Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.
  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

  Strona internetowa, na której jest dostępna SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bliżynie, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a (pokój nr 6).

  Termin składania ofert:
  ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2010 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

  Projekt pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

  Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2010 r. pod nr 178853 – 2010.

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2010-07-07 1143
  Data upublicznienia: 2010-07-07
  Art. czytany: 1925 razy

  » SIWZ - rozmiar: 224768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ załącznik nr 7 - rozmiar: 80384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn