A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2010
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 9/2010

  Budowa Parkingu na samochody osobowe na działce nr 1482/1 obręb Bliżyn przy kościele Św. Ludwika w Bliżynie

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 9/2010

  Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa


  Nazwa zamówienia:
  Budowa Parkingu na samochody osobowe na działce nr 1482/1 obręb Bliżyn przy kościele Św. Ludwika w Bliżynie
  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa parkingu na samochody osobowe na działce nr 1482/1 obręb Bliżyn przy kościele Św. Ludwika w Bliżynie” polegającej na budowie parkingu na 39 miejsc dla samochodów osobowych, 2 miejsc dla samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsca dla autobusu, okrężnej drogi manewrowej oraz równoległej do niej drogi manewrowej nr II o szerokości 5,00 m, dwóch zjazdów o szerokości 6,00 m

  Miejsce wykonania robót budowlanych: działka nr 1482/1 obręb Bliżyn.
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  CPV: 45000000-7, 45213312-3

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12.2010 r.

  Wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
  1) Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania robót budowlanych. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  2) Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
  Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie i charakterze tj.: budowę parkingu o powierzchni min. 800 m2. Za zamówienie wykonane z należytą starannością rozumie się takie zamówienie, w którym przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończony. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  3) Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta winna przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

  1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć
  a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
  c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określone w pkt. 2.

  3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  3.1). Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
  4) Inne dokumenty
  a) formularz oferty wykonania wg załącznika nr 1 do SIWZ,
  b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SIWZ,
  c) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.
  d) dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia,
  e) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki, dokument, z którego będzie wynikać sposób reprezentowania spółki (w przypadku gdy oferta i dokumenty w ofercie będą podpisane przez nie wszystkich członków spółki) oraz aktualne dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit b, c, d dotyczące wszystkich członków spółki,
  f) dokumenty potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej – kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.,

  Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zmiany umowy Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
  1. Zmiana danych stron umowy: w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  2. Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.
  3. Zamiana personelu Wykonawcy tj. kierownika budowy oraz Zamawiającego tj. inspektora nadzoru w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach. Kierownik budowy i inspektor nadzoru winni legitymować się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym i SIWZ.
  4. Zamiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:
  - wystąpienia klęski żywiołowej,
  - wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,
  - wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych, w szczególności: występowanie skały, gruntów nawodnionych, niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,
  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,
  - konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości niektórych robót objętych przedmiarem, pominięcia niektórych robót, wykonania dodatkowej pracy niezbędnej do zakończenia robót, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót (zmiana technologii, w szczególności konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, rozliczenie końcowe robót),
  - konieczności zmian zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.

  Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:
  - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatnicznymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
  - gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

  Wartość robót odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym określana będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą obowiązujące katalogi nakładów będące postawą do sporządzania kalkulacji, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

  W przypadku wystąpienia w/w przyczyn zmiany terminu, terminy będą zmieniane w taki sposób aby umożliwić należyte zakończenie wykonania inwestycji. Termin będzie mógł zostać wydłużony o taki czasokres, o jaki roboty z powodu w/w przyczyn zostaną przerwane.

  6. Pozostałe okoliczności dokonania zmiany w umowie:
  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,
  - zmiana obowiązującej stawki VAT,
  - zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
  Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.
  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

  Strona internetowa, na której jest dostępna SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  SIWZ można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a - pokój Nr 10 w terminie do dnia otwarcia ofert.

  Składanie ofert:
  ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2010 roku do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11 2010 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 15a.

  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Renata Ślęzak – Kałuża w godz. od 8.00 do 15.00.

  Projekt „Budowa parkingu na samochody osobowe na działce nr 1482/1 obręb Bliżyn przy kościele Św. Ludwika w Bliżynie w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – wybrane zadania z LPR” aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast.
  Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2010 r. pod nr 292351 - 2010

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2010-10-19 1240
  Data upublicznienia: 2010-10-19
  Art. czytany: 1551 razy

  » kosztorys ofertowy- parking - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Projekt parkingu - rozmiar: 36811606 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SIWZ - rozmiar: 169472 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SST- załącznik nr 7 do SIWZ - rozmiar: 1956968 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Stachoń
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn