A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr XXXVI/286/06 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006

Z dnia: 25 października 2006 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


W uchwale Nr XXIX/247/06 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, § 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 10.000zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
o kwotę 22.966zł
w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71035 –Cmentarze, § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 10.000zł
w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę 27.775zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
o kwotę 7.310zł

2/ W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetowe dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3/ W załączniku Nr 3 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu” w części przychody w lp.1 oraz lp.1.2 kwotę „1.676.450zł” zastępuje się kwotą „1.525.322zł”zgodnie z nową treścią stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4/ W załączniku Nr 4 – Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego
lp.1 – Budowa wodociągu w Ubyszowie – Żabowie skreśla się,
lp.4 – Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Bliżynie skreśla się,
w lp.8 – Budowa drogi wewnętrznej Mroczków – Sobótka w miejscowości Mroczków o długości około 180m w kol.6 – Łączne nakłady finansowe kwotę „60.000zł” zastępuje się kwotą „91.600zł”, w kol.7 – źródła finansowania dochody własne kwotę „35.000zł” zastępuje się „56.600zł, w kol.8 - źródła finansowania dotacje kwotę „25.000zł” zastępuje się kwotą „35.000zł”,
w lp.14 – Zmiana konstrukcji dachu na budynku SPZOZ w Bliżynie w kol.6 – Łączne nakłady finansowe w roku budżetowym kwotę „300.000zł” zastępuje się kwotą „291.200zł” , w kol.7 – Źródła finansowania wydatków- dochody własne kwotę „20.000zł” zastępuje się kwotą „41.200zł”, w kol.9 kredyty i pożyczki kwotę „280.000zł” zastępuje się kwotą „250.000zł” zgodnie z nową treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5/ W załączniku Nr 4a – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” w lp.1– Budowa wodociągu w miejscowościach: Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów ul. Podleśna wraz z przyłączami i pompownią wody z przyłączem energetycznym w kol.8 – Łączne nakłady finansowe kwotę „678.836zł” zastępuje się kwotą „ 676.748zł”, w kol.9 – Poniesione wydatki do 31.12.2005r. kwotę „301.134zł” zastępuje się kwotą „310.174zł”, w kol.10 – Wysokość wydatków w roku budżetowym kwotę „377.702zł” zastępuje się kwotą „366.574zł”, w kol. 13 – kredyty i pożyczki kwotę „200.000zł” zastępuje się kwotą „188.872zł”,
w lp.6 – Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowościach Wojtyniów i Bliżyn w poz.- wykup gruntu pod oczyszczalnię i przepompownię w kol.8 - Łączne nakłady finansowe kwotę „40.500zł” zastępuje się kwotą „41.800zł”, kol.10 - Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz kol.11 – dochody własne kwotę „25.500zł” zastępuje się kwotą „26.800zł”, w poz. – wykonanie map do celów projektowych w kol.8 - Łączne nakłady finansowe kwotę „59.400zł” zastępuje się kwotą „60.400zł”, w kol.10 - Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz kol.11 – dochody własne wprowadza się kwotę „1.000zł”, w poz. – opracowanie projektu budowlanego wraz ze studium wykonalności w kol.8 – łączne nakłady finansowe kwotę „232.725zł” zastępuje się kwotą „250.525zł”, w kol. 10 - Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz kol.11 – dochody własne kwotę „101.500zł” zastępuje się kwotą „113.700zł”, w kol.16 – wysokość wydatków w roku 2007 kwotę „79.300zł” zastępuje się kwotą „84.900zł”, w poz. –budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją I etap w kol.8 - Łączne nakłady finansowe kwotę „5.990.000zł” zastępuje się kwotą „5.969.900zł”, w kol.10 - Wysokość wydatków w roku budżetowym kwotę „464.500zł”,zastępuje się kwotą „450.000zł”, w kol.11 – dochody własne skreśla się kwotę „14.500zł”, , w kol.17 – wysokość wydatków w roku 2008 kwotę „2.525.500zł” zastępuje się kwotą „2.519.900zł”,
w lp.12 – Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 na odcinku Gilów-Bliżyn w kol.11 – dochody własne kwotę „50.000zł” zastępuje się kwotą „60.000zł”, , kol.13 – kredyty i pożyczki – kwotę 100.000zł zastępuje się kwotą „90.000zł”,
dodaje się lp.13 – Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Bliżynie w dz.600, rozdz.60095 w latach 2006-2007 w kol.8 - Łączne nakłady finansowe – 309.640zł, kol.10 - Wysokość wydatków w roku budżetowym- „36.066zł,” kol.11 – dochody własne- 36.066zł, kol.16 – wysokość wydatków w roku 2007 – „273.574zł”
dodaje się lp.14 – Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w dz.851, rozdz.85121, w latach 2006-2008 w kol.8 - Łączne nakłady finansowe – 52.000zł, kol.10 - Wysokość wydatków w roku budżetowym i kol.11 – dochody własne- 37.000zł , kol.16 – wysokość wydatków w roku 2007 – 15.000zł,
zgodnie z nową treścią stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6/ W załączniku Nr 8 – Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku w lp.4 – jednostka otrzymująca Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej w dz. 900, rozdz.90002, w kol.7 – dotacje celowe inwestycyjne kwotę „50.000zł” zastępuje się kwotą „28.400zł” zgodnie z nową treścią stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.


1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć 1.948.519zł

2. Ustala się następujące limity zobowiązań na rok budżetowy 2006:
a/ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 1.525.322zł
b/ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę 423.197zł.

3.Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 11,29%.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewdoniczący Rady Gminy
Mieczysław Bąk


Data wprowadzenia: 2006-10-31 1155
Data upublicznienia: 2006-10-31
Art. czytany: 873 razy

» Załączniki do uchwały Nr 1,3,4 - rozmiar: 155136 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn