A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr XXIX/2018 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 5 lutego 2018r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Wyjaśnienia do SIWZ -dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn ...
» Wyjaśnienia do SIWZ -dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn ...
» Wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o.
» Zapytanie cenowe - obsługa zbiornika wodnego
 • Nabór na wolne stanowiska
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. wymiaru podatków

  Urząd Gminy w Bliżynie
  ul. Kościuszki 79a
  26-120 Bliżyn

  Wójt Gminy Bliżyn
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  podinspektor ds. wymiaru podatków

  I. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
  2) umiejętność obsługi komputera,
  3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
  4) obywatelstwo polskie,
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatków
  6) znajomość ustaw i innych przepisów min:
  a) kodeks postępowania administracyjnego,
  b) ordynacja podatkowa,
  c) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  d) ustawa o podatku rolnym,
  e) ustawa o podatku leśnym,
  f) ustawy o samorządzie gminnym,
  g) ustawy o finansach publicznych,
  h) instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin,
  II. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  1)doświadczenie lub staż w samorządzie
  2)ukończone szkolenia i kursy związane z samorządem i administracją,
  3)znajomość programów biurowych Office: Word i Excel.
  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1)prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania wysokości podatków od osób prawnych i osób fizycznych,
  2)dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  3)prowadzenie postępowań w zakresie powszechności opodatkowania,
  4)przygotowywanie pełnego materiału uzasadniającego w sprawie skarg, odwołań oraz materiału uzasadniającego do wydania decyzji w sprawie ulg i umorzeń,
  5)prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
  6)sporządzanie sprawozdań z prowadzonego zakresu.
  IV. Wymagane dokumenty:
  1)życiorys (CV)
  2)list motywacyjny
  3)dokument potwierdzający wykształcenie
  4)kwestionariusz osobowy
  5)oświadczenie o stanie zdrowia
  6)oświadczenie o niekaralności
  7)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
  8)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.


  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub wysłać pocztą w teczce lub kopercie zaopatrzoną dopiskiem:
  „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków”
  W terminie do dnia 14 października 2011 roku do godz. 15.oo (decyduje data wpływu do urzędu).
  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugblizyn.bip.doc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bliżynie.

  V. Informacja dodatkowa:
  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert
  II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
  Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
  Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nie określony.


  Bliżyn dnia 29.09.2011r.


  Data wprowadzenia: 2011-09-29 1324
  Data upublicznienia: 2011-09-29
  Art. czytany: 4114 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn