A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe - Barbara Stachera - Sekretarz - stan na dzień 15.03.2019
» V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
» Interpelacja Nr 21/2019 - Radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 20/2019 - Radny Krzysztof Olczyk
» Interpelacja Nr 19/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
UCHWAŁA Nr X/61/2007 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Z dnia: 25 października 2007 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust 1, art 41 ust 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591- z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974./, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych1 /tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847/, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.


Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 388 zł
b/ powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie 488 zł
c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 734 zł

2. od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3.5 tony do 5.5 ton włącznie 388 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton 488 zł
c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 734 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. od przyczep i naczep z zawieszeniem , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 256 zł

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a/ do 15 miejsc włącznie 378 zł
b/ od 16 do 30 miejsc 698 zł
c/ powyżej 30 miejsc 1.524 zł

§ 2.


Dla pojazdów posiadających katalizatory określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3.5 tony do 5.5 tony włącznie 352 zł
b/ powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie 440 zł
c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 660 zł

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3.5 tony do 5.5 tony włącznie 352 zł
b/ powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie 440 zł
c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 660 zł

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 230 zł

4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ do 15 miejsc włącznie 342 zł
b/ od 16 do 30 miejsc 624 zł
c/ powyżej 30 miejsc 1.372 zł

§ 3.


Traci moc uchwała Nr XVIII/226/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 5.


Uchwała polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2/dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalneData wprowadzenia: 2007-10-31 1456
Data upublicznienia: 2007-10-31
Art. czytany: 952 razy

» Załącznik Nr 1 - rozmiar: 24092 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 2 - rozmiar: 23492 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 3 - rozmiar: 22918 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn