A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
 • Ogłoszenia
 • Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

  Z A P R O S Z E N I E
  Wójt Gminy Bliżyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań na 2015 r.
  I. Informacje ogólne
  1. Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie Wójt Gminy Bliżyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww ustawy na 2015 r.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  II. Zadania komisji konkursowej
  1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bliżyn, który podejmuje ostateczną decyzję
  o wyborze oferty i podziale środków.
  2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów poszczególnych członków komisji.
  III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych
  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria :
  1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie art. 15 ust. 2f ustawy,
  2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
  3) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy.
  IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów
  1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79 a., 26-120 Bliżyn
  2. Termin składania zgłoszeń: do 31 marca 2015 r - do godz. 15.00


  Data wprowadzenia: 2015-03-09 0838
  Data upublicznienia: 2015-03-09
  Art. czytany: 1180 razy

  » Formularz zgłoszeniowy kandydata - rozmiar: 20312 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Formularz zgłoszeniowy kandydata - pdf - rozmiar: 115838 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn