A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - przetarg nieograniczony
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. 'Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
Uchwała Nr XXV/165/2009 Rady Gminy Bliżyn - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Z dnia: 18 czerwca 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/138/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1/ W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2/ W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3/ Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4/ Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5/ Po załączniku Nr 4a wprowadza się załącznik Nr 4b - Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5b do niniejszej uchwały. Załączniki Nr 4, 4a – otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.
6/ Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7/ Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
8/ Załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
9/ Ustala się nową treść § 3 w brzmieniu:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.828.505 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.234.325zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 594.180zł
2. Przychody budżetu w wysokości 5.476.975 zł, rozchody w wysokości 648.470zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”
10/ W § 10 pkt 2 – limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę „4.048.730zł” zastępuje się kwotą „4.234.325zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska


Data wprowadzenia: 2009-06-26 1155
Data upublicznienia: 2009-06-26
Art. czytany: 716 razy

» Pozostałe załączniki - rozmiar: 92672 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» Załączniki Nr 1 i 2 - rozmiar: 173056 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn