A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Informacja o sesji w dniu 17 czerwca 2015 r.

  I N F O R M A C J A


  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 17 czerwca 2015r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad IV i V sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja o działalności straży pożarnej za 2014 rok:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za 2014 rok:
  a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie,
  b/ wystąpienie Wójta Gminy,
  c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.
  8. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w roku 2014:
  a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie.
  9. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2014:
  a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.
  10. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2014 rok:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  11. Absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn za 2014 rok:
  a/ sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2014 rok,
  b/ sprawozdanie finansowe,
  c/ informacja o stanie mienia komunalnego,
  d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2014 rok,
  e/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  f/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2014 rok,
  g/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  h/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  i/ dyskusja,
  j/ podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
  - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn z wykonania budżetu za 2014 rok.
  12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
  13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2031,
  b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015,
  c/ ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Bliżyn,
  d/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  e/ inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  f/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  g/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bugaj na lata 2015-2022,
  h/ potwierdzenia członkostwa i ustalenia reprezentacji Gminy Bliżyn w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.
  14. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  15. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy
  (-) Tadeusz Łyjak


  Data wprowadzenia: 2015-06-02 0844
  Data upublicznienia: 2015-06-02
  Art. czytany: 849 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn