(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa „Ludwików'
A» Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów
A» Obwieszczenie GG.6220.1.2024 dot. zebrania dowodów do wydania decyzji środowiskowej
A» Przeprowadzenie kontroli wykazywania uczniów oraz kontrola wydatkowania środków z dotacji z budżetu Gminy Bliżyn na prowadzenie przedszkoli niepublicznych
A» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • Zadanie Nr 8/2008 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.418.470zł

  Zadanie 8/08

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


  1.Przedmiot zamówienia
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.418.470zł na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
  1/ „Budowa wodociągu w Rędocinie” w kwocie 546.000zł,
  2/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0443 T Bliżyn-Ubyszów-Majdów w km 0+240-1+008 dł.768 mb – wykonanie chodnika dla pieszych wraz z przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Bliżyn w granicach istniejącego pasa drogowego” w kwocie 238.770zł,
  3/ „Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie” w kwocie 633.700zł.

  2. Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Bliżyn mająca siedzibę w Bliżynie przy ul. Kościuszki 79a
  Tel.041) 25 41 172, fax 25 41 236

  3.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

  4. Adres strony internetowej: www.ugblizyn.bip.doc.pl

  5.Opis przedmiotu zamówienia:


  • Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66130000-0.

  • Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie.

  • Wykorzystanie kredytu nastąpi w transzach na poszczególne zadania inwestycyjne do dnia 30 grudnia 2008r.

  • Okres kredytowania :od dnia uruchomienia kredytu w miesiącu wrześniu 2008 r. do 28 lutego 2011 r.

  • Karencja w spłacie kapitału do 28 lutego 2009 roku,

  • Spłata kredytu w ratach i terminach:

   a/ w roku 2009 w następujących terminach do: 28 lutego – 168.470,00PLN, 30 maja, 30 sierpnia i 30 listopada – po 160.000,00 PLN

   b/ w roku 2010 w następujących terminach do: 28 lutego 30 maja – po 160.000,00, 30 sierpnia i 30 listopada – po 150.000,00 PLN,

   c/ w roku 2011 do 28 lutego – 150.000,00 PLN.

  • Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M z dnia 12.09.2008r.

  • Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.

  • Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.

  • Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  • Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium „łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu”.

  • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

  • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  6.Termin wykonania zamówienia:
  wymagany termin realizacji – do 30 grudnia 2006r.

  7. Warunki udziału w postępowaniu i opis dokonywania oceny:

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP,

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  8. Informacja na temat wadium:
  Nie jest wymagane.

  9. Kryteria oceny ofert i znaczenie:
  Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium – ceną 100%.

  10. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 16 września 2008r. do godz. 900 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie - pokój nr 1.

  11. Termin związania ofertą:
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  12. Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
  SIWZ można uzyskać u Skarbnika Gminy, w siedzibie UG Bliżyn, pokój 4a.

  13. Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej.

  14. Zamawiajacy nie zamierza ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

  15. Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 5 września 2008r. pod numerem 216158-2008

  Wójt Gminy Bliżyn
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2008-09-05 1504
  Data upublicznienia: 2008-09-05
  Art. czytany: 5278 razy

  » SIWZ - rozmiar: 69145 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik Nr 1 - rozmiar: 32824 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 23847 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 40639 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn