KLAUZULA INFORMACYJNA - CZŁONKOWIE OKW

2018-10-09 1119
Art. czytany: 769 razy

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację:
Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Bliżyn z siedzibą ul. Kościuszki 79 a, 26-120 Bliżyn.
1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ściśle związana z charakterem prowadzonej działalności w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorzadowych na podstawie art. 156 § 1 oraz art. 25 Kodeksu Wyborczego.
2. Urząd Gminy Bliżyn co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym.
3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, o którym mówi Kodeks Wyborczy i akty wykonawcze.
5. Urząd Gminy Bliżyn nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu: 41 25 41 104 lub 41 25 41 172