Wyjaśnienia do SIWZ - Nr postępowania: IK.271.2.2019

2019-05-21 0826
Art. czytany: 2123 razy

Wyjaśnienia do SIWZ - Nr postępowania: IK.271.2.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica

Zapytania do SIWZ

Pytanie i wniosek nr 1
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o:
- techniczne badania podłoża gruntowego
- mapy syt. – wys. z rzędnymi studni kanalizacyjnych, długościami i spadkami kanałów sanitarnych
Odpowiedź Zamawiającego:
- Zamawiający w załączeniu (na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ) zamieścił „Dokumentację badania podłoża gruntowego (…)”
- dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 10 do SIWZ zawiera informacje wskazane wyżej tj. mapy, zestawienia kanałów z rzędnymi, średnicami i głębokościami studzienek kanalizacyjnych, długościami, średnicami i spadkami kanałów.

Pytanie nr 2
W pkt. 9.4.2. a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat wykonał:
- jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, której wartość wynosiła minimum 1 200 000,00 zł. brutto.
Czy powyższe spełnia również budowa kanalizacji deszczowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej zostanie uznana przez Zamawiającego za warunek spełniony.

Pytanie nr 3
W nawiązaniu do decyzji PZD-SU.4131.93.2015IP z dnia 26.11.2015r. w sprawie prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej 0445T prosimy o określenie czy droga jest w dalszym ciągu w okresie gwarancyjnym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Droga w dalszym ciągu jest w okresie gwarancyjnym.

Pytanie i wniosek nr 4
Prosimy o zamieszczenie dokumentów do składania ofert w wersji edytowalnej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w załączeniu (na stronie internetowej Zamawiającego) załącza wersję edytowalną dokumentów (druków) do składania ofert tj. załączniki: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 do SIWZ.