OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

2019-10-07 1015
Art. czytany: 574 razy

Bliżyn, dnia 7 października 2019 r. GG.6220.2.2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 29 lipca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek WD Consulting i Usługi Wioletta Dziwok z siedzibą Mroczków 4A 26-120 Bliżyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

„Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z urządzeniami towarzyszącymi”

Ze względu na ustaloną ilość stron /powyżej 20/ zawiadamianie stron odbywać się będzie poprzez obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu, oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie do dnia 21 października 2019 r. Z uwagi na długotrwałą procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko związaną z koniecznością uzyskania opinii i ewentualnych uzgodnień, wyznaczam zgodnie z art. 36 § 1 Kpa termin załatwienia sprawy na 31 grudnia 2019 r.


Tablica ogłoszeń UG Bliżyn
BIP Gmina Bliżyn