Ogłoszenie o sesji w dniu 19 lutego 2020 r.

2020-02-07 1151
Art. czytany: 476 razy

Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
19 lutego 2020r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XII i XIII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2019 rok:
a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2019 rok:
a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na uchwałę Rady Gminy nr IV/20/2019,
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn,
c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn,
d) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej,
e) udzielenia pomocy finansowej,
f) rozpatrzenia petycji,
g) rozpatrzenia petycji,
h) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2019.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady od początku kadencji do końca 2019 roku.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radosław Bułka