Zgłaszanie kandydatów do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych

2020-03-27 1525
Art. czytany: 727 razy

Zgodnie z kalendarzem wyborczym informujemy, że zgłaszanie kandydatów na członków OKW w gminie Bliżyn upływa z dniem 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej informujemy:
1) w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
W obecnej chwili Urząd w Bliżynie pracuje w trybie ograniczonym.
Prosimy o przesyłanie skanów na adres: [email protected]
Dokumenty oryginalne należy przesłać na adres:
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A
26-120 Bliżyn
Osoba do kontaktów: Grzegorz Patura
tel. 41 2541 104, 41 2541172
Pod tymi numerami telefonów można także uzyskać informację o pracy urzędu.