Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

2020-07-02 1357
Art. czytany: 553 razy

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów w pracach komisji
Wójt Gminy Bliżyn zaprasza ponownie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów
do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań na 2020 r.