Wyjaśnienia do SIWZ - Zadanie nr 4/2020

2020-08-07 0818
Art. czytany: 213 razy

Nr postępowania IK.271.4.2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście
Zapytanie do SIWZ:
Pytanie nr 1:
Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie szczegółowych danych dot. przepompowni ścieków P20a, ponieważ nigdzie w dokumentacji projektowej oprócz schematu pompowni nie podano danych technicznych tj. charakterystyka studni pompowni, wyposażenie, parametry doboru pomp-dane techniczne, sterowanie i monitoring, opis szafy sterowniczej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dane dotyczące przepompowni P20a oprócz schematu przepompowni występują
w dokumentacji projektowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn
i Wojtyniów w kierunku Brześcia” w dziale: Opis techniczny do projektu branżowego budowy kanalizacji sanitarnej w punktach: 2, 2.1, 2.2, 2.3 i w punkcie nr 15 - „zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków oraz budowa oświetlenia terenu przepompowni”. Dane dotyczące przepompowni występują również w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w pkt. 2.5.