Ogłoszenie o sesji w dniu 17 września 2020 r. g. 9.00

2020-09-04 1521
Art. czytany: 246 razy

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 17 września 2020r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2020r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020r.:
a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2020r.,
b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2020r.,
c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2020r.:
- Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
e/ dyskusja,
f/ przyjęcie informacji.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej,
d) nadania nazwy ulicom w miejscowości Bliżyn.
10. Zatwierdzenie protokołu Nr 11/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Bliżyn polegającej na sprawdzeniu poprawności usunięcia usterek w remizie OSP Bliżyn w zakresie prac termomodernizacyjnych i remontowych.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Odnośniki do transmisji umieszczone są na stronie internetowej Gminy Bliżyn i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn.